About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: martinbond
Last Updated: 03/09/06 18:37
Viewed 3578 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 4.28%
Nusikaltëlio reitingas Peon (534)
Paskutinë Pereita Misija Sweet's Girl
Þaidimo laikas 3:16
Þaidime praëjusios dienos 11 dienos
Þaidimas iðsaugotas 7
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 2
Perdaþyti automobiliai 2
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 39
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
8 ið 14 bandymø
57.14%
Perpurkðti grafitai 8 de 100
8%
Nuotraukos 0 de 50
0%
Surinktos pasagos 1 de 50
2%
Surinktos kriauklës 0 de 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 12%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 0%
Raumenys 11%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Cutre
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Cutre
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Cutre
SMG Cutre
AK47 Cutre
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Families de Grove Street
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 5
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 22
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Treèia pagal dydá gauja Families de Grove Street
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $10,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $10,00
Visas apsipirkimo biudþetas $70,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $100,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.062.904,00
Loðimuose laimëti pinigai $236.080,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $20.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
79 ið 141
56.03%
Sunaudota sprogmenø (kg) 0
Tavo nuþudyti þmonës 53
Kitø nuþudyti þmonës 35
Nuþudyti nusikaltëliai 1
Nuþudyti gaujø nariai 4
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 9
Viso teisëtø nuþudymø 27
Sunaikinti automobiliai/motociklai 12
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1
Pridaryta þalos uþ $40.436,00
Perðautos padangos 5
Ðûviai á galvà 4
Sukelti gaisrai 0
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 7
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 6
Paisekimas 57.14%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 61.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 165
Rasti unikalûs ðuoliai 3 de 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 de 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 67471.72m
Pësèiomis nueita 10215.00m
Plaukte nuplaukta 333.80m
Automobiliu nuvaþiuota 21633.37m
Dviraèiu nuvaþiuota 3322.04m
Motociklu nuvaþiuota 30882.15m
Laivu nuplaukta 0.00m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 1085.36m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:00
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!