About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: niko2
Last Updated: 06/20/05 08:08
Viewed 3299 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 56.15%
Ranking kryminalny Shooter (6113)
Ostatnia Wykonana Misja A Home In The Hills
Czas grania 39:34
Miniête dni w grze 165 dni
Iloœæ zapisañ gry 86
Liczba odwiedzin w szpitalu 80
Razy utopiony 1
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 14
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 267 próbach
36.7%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2730
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 86%
Respekt 53%
Pojemnoœæ p³uc 15%
Seksapil 13%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 35%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 2
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 13
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 108
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $15 400,00
Kasa wydana na modê $126,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $450,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $1 500,00
Kasa wydana na jedzenie $28,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $17 504,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $268 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 764,00
Kasa wygrana w kasynach $492,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $250,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11808 z 18661
63.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 282
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1958
Ludzie zniszczeni przez innych 601
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 70
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1044
Zniszczone pojazdy ziemne 599
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 146
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 729 092,00
Liczba przebitych kó³ 190
Liczba strza³ów w g³owê 404
Wywo³ane po¿ary 1145
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 419
Liczba straconych gwiazdek 232
EfektywnoϾ 36.7%
Razy z³apany 11
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 276.67ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 440º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 101.84ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 187.52ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 13:01
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5829265.23ft
Dystans pokonany na nogach 473759.63ft
Dystans pokonany wp³aw 31722.06ft
Dystans pokonany samochodem 2689902.75ft
Dystans pokonany rowerem 65183.55ft
Dystans pokonany motocyklem 1065090.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 79598.91ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 149662.53ft
Dystans pokonany samolotem 1264419.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8196.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1730.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:11
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 2:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 3
Ugaszone po¿ary 9
Najwy¿szy poziom jako medyk 1
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $708,00
Podwiezieni pasa¿erowie 9
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 17
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:39
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:10
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!