About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: oksj
Last Updated: 07/06/05 06:07
Viewed 3789 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 43.85%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4315)
Paskutinë Pereita Misija Explosive Situation
Þaidimo laikas 30:12
Þaidime praëjusios dienos 115 dienos
Þaidimas iðsaugotas 105
Apsilankymai ligoninëje 23
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 4
Perdaþyti automobiliai 20
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
75 ið 132 bandymø
56.82%
Perpurkðti grafitai 36 out of 100
36%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 4 out of 50
8%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 26
Tolimiausias metimas 125.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5550
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 57%
Pagarba 34%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 9%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 53%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 98%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 3
Aplankytos prostitutës 9
Progresas su Denise 49.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 8
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 8
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 204
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.500,00
Mados biudþetas $735,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.170,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $128,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.100,00
Maisto biudþetas $8,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.113,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 5
Vagystëmis uþdirbti pinigai $260,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4809 ið 6605
72.81%
Sunaudota sprogmenø (kg) 89
Tavo nuþudyti þmonës 1012
Kitø nuþudyti þmonës 286
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 155
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 633
Sunaikinti automobiliai/motociklai 269
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $1.444.559,00
Perðautos padangos 168
Ðûviai á galvà 384
Sukelti gaisrai 812
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 242
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 185
Paisekimas 56.82%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 450.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 827º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 238.39ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 36.16ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:05
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3656011.37ft
Pësèiomis nueita 268622.84ft
Plaukte nuplaukta 9557.77ft
Automobiliu nuvaþiuota 1960531.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 66542.39ft
Motociklu nuvaþiuota 1008240.38ft
Laivu nuplaukta 31501.65ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1977.68ft
Sraigtasparniu nuskrista 84762.90ft
Lëktuvu nuskrista 184304.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30096.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9873.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:30
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:15
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 2
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $304,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.290,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.200,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 13
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:35
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:12
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!