About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: oldman
Last Updated: 02/14/06 05:50
Viewed 3630 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 74.33%
Nusikaltëlio reitingas Homeboy (1969)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 93:43
Þaidime praëjusios dienos 397 dienos
Þaidimas iðsaugotas 397
Apsilankymai ligoninëje 112
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 210
Perdaþyti automobiliai 120
Gimnastikos salë aplankyta 27
Sukèiauta 655
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 250 bandymø
41.2%
Perpurkðti grafitai 79 out of 100
79%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 13
Tolimiausias metimas 108.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 70%
Seksualumas 50%
Raumenys 88%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 10
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 17
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 11.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 88
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 96.23%
Priklausanèios teritorijos 51
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 51
Verbuoti gaujos nariai 327
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 130
Viso nuþudyta gaujø nariø 224
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3658
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $777.680,00
Mados biudþetas $31.897,00
Tatuiruoèiø biudþetas $9.327,00
Kirpyklø biudþetas $5.380,00
Prostituèiø biudþetas $460,00
Striptizo klubø biudþetas $1.680,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $178.880,00
Maisto biudþetas $1.619,00
Visas apsipirkimo biudþetas $994.583,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $36.310.620,00
Loðimuose laimëti pinigai $16.166.042,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $20.144.578,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
35225 ið 54735
64.36%
Sunaudota sprogmenø (kg) 379
Tavo nuþudyti þmonës 7047
Kitø nuþudyti þmonës 1242
Nuþudyti nusikaltëliai 108
Nuþudyti gaujø nariai 3521
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3678
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1306
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 138
Pridaryta þalos uþ $4.687.661,00
Perðautos padangos 1173
Ðûviai á galvà 2419
Sukelti gaisrai 1837
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1219
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 660
Paisekimas 41.2%
Keliskart suimtas 16
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 316.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 20
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 972º
Rasti unikalûs ðuoliai 21 out of 70
30%
Atlikti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1252.73ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 230.40ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:14
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10538952.19ft
Pësèiomis nueita 1687780.25ft
Plaukte nuplaukta 32223.74ft
Automobiliu nuvaþiuota 4022052.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 655267.81ft
Motociklu nuvaþiuota 2650770.75ft
Laivu nuplaukta 103388.60ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 10130.54ft
Sraigtasparniu nuskrista 259243.13ft
Lëktuvu nuskrista 971335.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 80123.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 66636.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 21:33
Laikas su raketine kuprine 0:16
Skrydþiø laikas 2:31
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $809,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.440,00
Sàvadavimo lygis 9
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $8.700,00
Eksportuoti automobiliai 6 out of 30
Importuoti automobiliai 7
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 32
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 7
Geriausias laikas - 8-Track 5:48
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:36
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 5
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:02
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!