About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: omen
Last Updated: 12/17/05 16:08
Viewed 3825 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 62.03%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7579)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 43:49
Þaidime praëjusios dienos 156 dienos
Þaidimas iðsaugotas 185
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 118
Perdaþyti automobiliai 97
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
107 ið 146 bandymø
73.29%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5080
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 55%
Seksualumas 46%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 9
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 41.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 29
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 54.72%
Priklausanèios teritorijos 29
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 4
Viso nuþudyta gaujø nariø 67
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1086
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $277.420,00
Mados biudþetas $1.305,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.010,00
Kirpyklø biudþetas $1.450,00
Prostituèiø biudþetas $252,00
Striptizo klubø biudþetas $40,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.250,00
Maisto biudþetas $891,00
Visas apsipirkimo biudþetas $288.576,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $8.500,00
Nuosavybës biudþetas $212.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.000.226,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.848.521,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 7
Vagystëmis uþdirbti pinigai $980,00
Didþiausias vagysèiø grobis $980,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16820 ið 23522
71.51%
Sunaudota sprogmenø (kg) 160
Tavo nuþudyti þmonës 2409
Kitø nuþudyti þmonës 460
Nuþudyti nusikaltëliai 13
Nuþudyti gaujø nariai 1041
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2185
Sunaikinti automobiliai/motociklai 869
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $2.310.796,00
Perðautos padangos 185
Ðûviai á galvà 1036
Sukelti gaisrai 306
Policija
policijos kyðiai 19
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 294
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 244
Paisekimas 73.29%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 410º
Rasti unikalûs ðuoliai 17 out of 70
24.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 687.43ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 254.41ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 180.80ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:53
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:53
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5920459.33ft
Pësèiomis nueita 537381.25ft
Plaukte nuplaukta 8082.68ft
Automobiliu nuvaþiuota 2990700.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 204799.23ft
Motociklu nuvaþiuota 1555150.75ft
Laivu nuplaukta 46917.37ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 90555.69ft
Lëktuvu nuskrista 352168.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 97680.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 37023.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 18:05
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:41
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 7
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 80
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 142
Taksi uþdirbti pinigai $14.252,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 2 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 3:09
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!