About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: omen
Last Updated: 12/17/05 16:08
Viewed 3818 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 62.03%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7579)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 43:49
Miniête dni w grze 156 dni
Iloœæ zapisañ gry 185
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 118
Przemalowania samochodów 97
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 146 próbach
73.29%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5080
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 46%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 9
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 41.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 29
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 54.72%
Utrzymane terytoria 29
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 67
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1086
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $277 420,00
Kasa wydana na modê $1 305,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 010,00
Kasa wydana na fryzjera $1 450,00
Kasa wydana na dziwki $252,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $7 250,00
Kasa wydana na jedzenie $891,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $288 576,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $8 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $212 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 000 226,00
Kasa wygrana w kasynach $3 848 521,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 7
Kasa zarobiona na w³amaniach $980,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16820 z 23522
71.51%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 160
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2409
Ludzie zniszczeni przez innych 460
Zniszczeni kryminaliœci 13
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1041
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2185
Zniszczone pojazdy ziemne 869
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 310 796,00
Liczba przebitych kó³ 185
Liczba strza³ów w g³owê 1036
Wywo³ane po¿ary 306
Policja
Iloœæ ³apówek 19
Liczba zdobytych gwiazdek 294
Liczba straconych gwiazdek 244
EfektywnoϾ 73.29%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 293.33ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 410º
Unikalne skoki znalezione 17 out of 70
24.29%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 687.43ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 254.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 180.80ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:53
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:53
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5920459.33ft
Dystans pokonany na nogach 537381.25ft
Dystans pokonany wp³aw 8082.68ft
Dystans pokonany samochodem 2990700.25ft
Dystans pokonany rowerem 204799.23ft
Dystans pokonany motocyklem 1555150.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 46917.37ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 90555.69ft
Dystans pokonany samolotem 352168.78ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 97680.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 37023.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 18:05
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:41
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 7
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 80
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 142
Kasa zarobiona w taksówce $14 252,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 2 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 3:09
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!