About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: onewish
Last Updated: 10/19/06 17:15
Viewed 4307 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas OG (211376)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 54:00
Þaidime praëjusios dienos 207 dienos
Þaidimas iðsaugotas 252
Apsilankymai ligoninëje 16
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 71
Perdaþyti automobiliai 8
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 247 bandymø
58.3%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 60%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 44%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 5
Prieita iki galo su mergina 16
Aplankytos prostitutës 26
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 89.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 98.11%
Priklausanèios teritorijos 52
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 52
Verbuoti gaujos nariai 68
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 133
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2005
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $3.632,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.119,00
Kirpyklø biudþetas $3.630,00
Prostituèiø biudþetas $1.030,00
Striptizo klubø biudþetas $500,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.250,00
Maisto biudþetas $520,00
Visas apsipirkimo biudþetas $20.651,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $50.350,00
Loðimuose laimëti pinigai $2,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $50.348,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $68,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
24190 ið 27639
87.52%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1691
Tavo nuþudyti þmonës 4910
Kitø nuþudyti þmonës 618
Nuþudyti nusikaltëliai 40
Nuþudyti gaujø nariai 1991
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4367
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1519
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 177
Pridaryta þalos uþ $8.165.879,00
Perðautos padangos 198
Ðûviai á galvà 329
Sukelti gaisrai 1631
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 447
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 115
Paisekimas 58.3%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 12926.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 226
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 3372º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1026.62ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 265.72ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:13
Toliausiai dviem ratais 76.68ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 16:23
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 17:18
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5564196.36ft
Pësèiomis nueita 745954.81ft
Plaukte nuplaukta 9485.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 2318277.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 52554.45ft
Motociklu nuvaþiuota 548123.81ft
Laivu nuplaukta 37231.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 144642.20ft
Lëktuvu nuskrista 1674850.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 27060.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6016.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:35
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 2:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 1
Taksi uþdirbti pinigai $5.114,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.800,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 19:18
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 138
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 6:00
Kickstart - geriausias rezultatas 61
BMX geriausias laikas 1:19
NRG-500 geriausias laikas 1:32
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:42
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:18
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:05
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:44
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:44
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:05
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:17
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 1:27
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 1:42
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 2:42
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 6:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 6:09
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:17
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 1:12
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 1:04
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:08
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 2:57
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 3:30
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 4:24
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 1:36
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 1:19
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:27
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0:01
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0:04
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0:13
Geriausias laikas - Heli Hell 0:05

Get Stats Like These!