About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: onewish
Last Updated: 10/19/06 17:15
Viewed 3639 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny OG (211376)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 54:00
Miniête dni w grze 207 dni
Iloœæ zapisañ gry 252
Liczba odwiedzin w szpitalu 16
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 71
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 247 próbach
58.3%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 60%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 44%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 5
Liczba numerków z dziewczynami 16
Liczba us³ug dziwek 26
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 89.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 98.11%
Utrzymane terytoria 52
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 52
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 68
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 133
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2005
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $3 632,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 119,00
Kasa wydana na fryzjera $3 630,00
Kasa wydana na dziwki $1 030,00
Kasa wydana na klub striptizerski $500,00
Kasa wydana na tuning aut $10 250,00
Kasa wydana na jedzenie $520,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $20 651,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $50 350,00
Kasa wygrana w kasynach $2,00
Kasa przegrana w kasynach $50 348,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $68,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
24190 z 27639
87.52%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1691
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4910
Ludzie zniszczeni przez innych 618
Zniszczeni kryminaliœci 40
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1991
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4367
Zniszczone pojazdy ziemne 1519
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 177
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 165 879,00
Liczba przebitych kó³ 198
Liczba strza³ów w g³owê 329
Wywo³ane po¿ary 1631
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 447
Liczba straconych gwiazdek 115
EfektywnoϾ 58.3%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 12926.67ft
Najwy¿szy skok 226
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 3372º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1026.62ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 265.72ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 76.68ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 16:23
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 17:18
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5564196.36ft
Dystans pokonany na nogach 745954.81ft
Dystans pokonany wp³aw 9485.79ft
Dystans pokonany samochodem 2318277.25ft
Dystans pokonany rowerem 52554.45ft
Dystans pokonany motocyklem 548123.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 37231.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 144642.20ft
Dystans pokonany samolotem 1674850.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 27060.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6016.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 2:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 1
Kasa zarobiona w taksówce $5 114,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 800,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:18
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 138
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 6:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 1:19
NRG-500 Najlepszy czas 1:32
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:18
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:05
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:44
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:44
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:05
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:17
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 1:27
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 1:42
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 2:42
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 6:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 6:09
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:17
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 1:12
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 1:04
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:08
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 2:57
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 3:30
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 4:24
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 1:36
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 1:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:27
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0:01
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0:04
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0:13
Najlepszy czas w Heli Hell 0:05

Get Stats Like These!