About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: oompalicius
Last Updated: 05/24/06 02:16
Viewed 3550 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11677)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 81:53
Þaidime praëjusios dienos 334 dienos
Þaidimas iðsaugotas 439
Apsilankymai ligoninëje 34
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 156
Perdaþyti automobiliai 39
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 310 bandymø
46.45%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 145.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4420
Þaidëjo statistikos
Storumas 16%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 56%
Raumenys 99%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 2%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 52.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 13.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 87
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 112
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 48
Viso nuþudyta gaujø nariø 119
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3065
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $467.120,00
Mados biudþetas $109.307,00
Tatuiruoèiø biudþetas $70,00
Kirpyklø biudþetas $2.700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $480,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $144.955,00
Maisto biudþetas $1.516,00
Visas apsipirkimo biudþetas $714.568,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $18.820,00
Loðimuose laimëti pinigai $16.900,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.920,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
34235 ið 46944
72.93%
Sunaudota sprogmenø (kg) 117
Tavo nuþudyti þmonës 5792
Kitø nuþudyti þmonës 757
Nuþudyti nusikaltëliai 119
Nuþudyti gaujø nariai 2979
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 1
Viso teisëtø nuþudymø 4883
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1143
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 153
Pridaryta þalos uþ $4.268.892,00
Perðautos padangos 280
Ðûviai á galvà 2217
Sukelti gaisrai 1120
Policija
policijos kyðiai 15
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 962
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 430
Paisekimas 46.45%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1230º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1340.60ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 401.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 214.55ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:18
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:46
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11747556.93ft
Pësèiomis nueita 1064854.25ft
Plaukte nuplaukta 33818.29ft
Automobiliu nuvaþiuota 5613508.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 423120.63ft
Motociklu nuvaþiuota 1950437.88ft
Laivu nuplaukta 101204.74ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 326843.31ft
Lëktuvu nuskrista 2222336.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 11433.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:50
Laikas su raketine kuprine 1:01
Skrydþiø laikas 4:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 81
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.603,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.095,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $18.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 11
Karjere uþtruktas laikas 22:16
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 93
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:09
NRG-500 geriausias laikas 1:51
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:56
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:53
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:45
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:00
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:19
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:20
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:26
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:15
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 6:56
Geriausias laikas - Military Service 14:53
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:43
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:18
Geriausias laikas - Heli Hell 6:23

Get Stats Like These!