About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: oompalicius
Last Updated: 05/24/06 02:16
Viewed 3694 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11677)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 81:53
Miniête dni w grze 334 dni
Iloœæ zapisañ gry 439
Liczba odwiedzin w szpitalu 34
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 156
Przemalowania samochodów 39
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 310 próbach
46.45%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 145.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4420
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 16%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 56%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 2%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 52.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 13.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 87
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 112
Zabici zrekrutowani 48
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 119
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3065
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $467 120,00
Kasa wydana na modê $109 307,00
Kasa wydana na tatua¿e $70,00
Kasa wydana na fryzjera $2 700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $480,00
Kasa wydana na tuning aut $144 955,00
Kasa wydana na jedzenie $1 516,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $714 568,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $18 820,00
Kasa wygrana w kasynach $16 900,00
Kasa przegrana w kasynach $1 920,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
34235 z 46944
72.93%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 117
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5792
Ludzie zniszczeni przez innych 757
Zniszczeni kryminaliœci 119
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2979
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 4883
Zniszczone pojazdy ziemne 1143
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 153
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 268 892,00
Liczba przebitych kó³ 280
Liczba strza³ów w g³owê 2217
Wywo³ane po¿ary 1120
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 962
Liczba straconych gwiazdek 430
EfektywnoϾ 46.45%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1230º
Unikalne skoki znalezione 10 out of 70
14.29%
Unikalne skoki wykonane 7 out of 70
10%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1340.60ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 401.24ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 214.55ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:18
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:46
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11747556.93ft
Dystans pokonany na nogach 1064854.25ft
Dystans pokonany wp³aw 33818.29ft
Dystans pokonany samochodem 5613508.50ft
Dystans pokonany rowerem 423120.63ft
Dystans pokonany motocyklem 1950437.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 101204.74ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 326843.31ft
Dystans pokonany samolotem 2222336.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 11433.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:31
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:50
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:01
Czas lotu 4:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 81
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 603,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 095,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $18 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 11
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:16
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 93
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 2:09
NRG-500 Najlepszy czas 1:51
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:26
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:56
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:53
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:00
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:20
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:26
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 2:27
Najlepszy czas w Barnstorming 6:56
Najlepszy czas w Military Service 14:53
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:43
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:18
Najlepszy czas w Heli Hell 6:23

Get Stats Like These!