About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: op102
Last Updated: 08/21/05 11:48
Viewed 3424 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Big Homie (95171)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 119:32
Miniête dni w grze 414 dni
Iloœæ zapisañ gry 427
Liczba odwiedzin w szpitalu 27
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 122
Przemalowania samochodów 114
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 326 próbach
43.87%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 21%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 38%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 75
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 52
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 95.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 98.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 96.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 63
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 56
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 56
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 65
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2257
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 011 720,00
Kasa wydana na modê $112 035,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 510,00
Kasa wydana na fryzjera $2 350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $80,00
Kasa wydana na tuning aut $151 534,00
Kasa wydana na jedzenie $989,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 268 588,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $145 582 336,00
Kasa wygrana w kasynach $524 164 800,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 36
Kasa zarobiona na w³amaniach $5 480,00
Najwiêkszy ³up $2 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23809 z 26390
90.22%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 370
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4212
Ludzie zniszczeni przez innych 858
Zniszczeni kryminaliœci 108
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2136
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3615
Zniszczone pojazdy ziemne 1458
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 162
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 841 598,00
Liczba przebitych kó³ 352
Liczba strza³ów w g³owê 1193
Wywo³ane po¿ary 1464
Policja
Iloœæ ³apówek 18
Liczba zdobytych gwiazdek 628
Liczba straconych gwiazdek 475
EfektywnoϾ 43.87%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 31
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 994º
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 601.16ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:14
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 320.72ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 229.94ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:19
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 12:42
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14888862.68ft
Dystans pokonany na nogach 1593205.13ft
Dystans pokonany wp³aw 54388.91ft
Dystans pokonany samochodem 7906607.50ft
Dystans pokonany rowerem 373713.94ft
Dystans pokonany motocyklem 2176429.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 168914.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1677.21ft
Dystans pokonany helikopterem 358027.22ft
Dystans pokonany samolotem 2073202.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 180923.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1773.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 30:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:57
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:03
Czas lotu 3:36
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 99
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 102
Kasa zarobiona w taksówce $9 944,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 10
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $35 415,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:50
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 80
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 2:33
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:04
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:31
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:07
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:12
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 3:03
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:43
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:33
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:50
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:25
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:03
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 6:06
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:30
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:37
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:32
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:40
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:25
Najlepszy czas w World War Aces 2:49
Najlepszy czas w Barnstorming 5:10
Najlepszy czas w Military Service 6:42
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:15
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:19
Najlepszy czas w Heli Hell 6:38

Get Stats Like These!