About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: opelix85
Last Updated: 11/19/05 12:34
Viewed 3687 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9600)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 70:10
Miniête dni w grze 231 dni
Iloœæ zapisañ gry 192
Liczba odwiedzin w szpitalu 20
Razy utopiony 0
Szczêœcie $1000000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 125
Przemalowania samochodów 45
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 215 próbach
66.98%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 10.20m
Ostatni wynik w tañczeniu 2250
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 46%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $1000000.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 19
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 30.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 77.36%
Utrzymane terytoria 41
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 41
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 53
Zabici zrekrutowani 36
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 91
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1592
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $476 460,00
Kasa wydana na modê $22 795,00
Kasa wydana na tatua¿e $630,00
Kasa wydana na fryzjera $1 580,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $41 092,00
Kasa wydana na jedzenie $1 098,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $542 255,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 302 500,00
Kasa wygrana w kasynach $8 001 600,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 27
Liczba sprzedanych ³upów 35
Kasa zarobiona na w³amaniach $24 500,00
Najwiêkszy ³up $24 500,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13523 z 23770
56.89%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 226
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3481
Ludzie zniszczeni przez innych 942
Zniszczeni kryminaliœci 228
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1404
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 1654
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 126
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 452 343,00
Liczba przebitych kó³ 291
Liczba strza³ów w g³owê 851
Wywo³ane po¿ary 1044
Policja
Iloœæ ³apówek 20
Liczba zdobytych gwiazdek 1311
Liczba straconych gwiazdek 1113
EfektywnoϾ 66.98%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1866.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1223º
Unikalne skoki znalezione 70 von 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 von 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 537.49m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 115.56m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 55.62m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:30
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3024673.02m
Dystans pokonany na nogach 181396.67m
Dystans pokonany wp³aw 14374.10m
Dystans pokonany samochodem 1737950.50m
Dystans pokonany rowerem 58722.18m
Dystans pokonany motocyklem 706498.25m
Dystans pokonany ³odzi¹ 31185.14m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 52198.99m
Dystans pokonany samolotem 220984.19m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 21363.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:12
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:35
Czas lotu 0:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 22
Kryminaliœci zabici w Vigilante 198
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 82
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 154
Kasa zarobiona w taksówce $14 297,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 220,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $27 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:34
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 75
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:32
NRG-500 Najlepszy czas 2:29
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:26
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:47
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:54
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:40
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:46
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:51
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:33
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:19
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:23
Najlepszy czas w World War Aces 2:37
Najlepszy czas w Barnstorming 6:50
Najlepszy czas w Military Service 6:49
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:31
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 6:21
Najlepszy czas w Heli Hell 8:14

Get Stats Like These!