About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: orz
Last Updated: 08/28/05 12:22
Viewed 4194 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 52.41%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6403)
Paskutinë Pereita Misija Green Goo
Þaidimo laikas 53:10
Þaidime praëjusios dienos 190 dienos
Þaidimas iðsaugotas 208
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 65
Perdaþyti automobiliai 24
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
80 ið 116 bandymø
68.97%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 144.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4720
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 62%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 41%
Raumenys 70%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 75%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 41
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 14
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 92.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 74.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 25
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 566
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $7.130,00
Tatuiruoèiø biudþetas $920,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $14.455,00
Maisto biudþetas $594,00
Visas apsipirkimo biudþetas $23.149,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.200,00
Nuosavybës biudþetas $475.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $102.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $208.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $33.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $3.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13405 ið 13805
97.1%
Sunaudota sprogmenø (kg) 186
Tavo nuþudyti þmonës 2230
Kitø nuþudyti þmonës 479
Nuþudyti nusikaltëliai 167
Nuþudyti gaujø nariai 456
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1817
Sunaikinti automobiliai/motociklai 570
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 97
Pridaryta þalos uþ $3.072.368,00
Perðautos padangos 218
Ðûviai á galvà 781
Sukelti gaisrai 651
Policija
policijos kyðiai 35
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 519
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 342
Paisekimas 68.97%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 440.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 351º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.18ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 123.09ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 431425760.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:07
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6501046.18ft
Pësèiomis nueita 593455.69ft
Plaukte nuplaukta 36214.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 3464286.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 218380.58ft
Motociklu nuvaþiuota 1383959.50ft
Laivu nuplaukta 48923.78ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 385718.47ft
Lëktuvu nuskrista 314880.59ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 35850.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 19376.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:22
Laikas su raketine kuprine 0:40
Skrydþiø laikas 1:26
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 125
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 150
Taksi uþdirbti pinigai $29.352,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 111
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!