About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: orz
Last Updated: 08/28/05 12:22
Viewed 4186 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 52.41%
Ranking kryminalny Shooter (6403)
Ostatnia Wykonana Misja Green Goo
Czas grania 53:10
Miniête dni w grze 190 dni
Iloœæ zapisañ gry 208
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 65
Przemalowania samochodów 24
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
80 po 116 próbach
68.97%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 144.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 62%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 41%
Musku³y 70%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 75%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 41
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 14
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 92.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 74.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 25
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 566
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $7 130,00
Kasa wydana na tatua¿e $920,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $14 455,00
Kasa wydana na jedzenie $594,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $23 149,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $475 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $102 000,00
Kasa wygrana w kasynach $208 000,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $33 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $3 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13405 z 13805
97.1%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 186
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2230
Ludzie zniszczeni przez innych 479
Zniszczeni kryminaliœci 167
Zniszczeni cz³onkowie gangów 456
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1817
Zniszczone pojazdy ziemne 570
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 072 368,00
Liczba przebitych kó³ 218
Liczba strza³ów w g³owê 781
Wywo³ane po¿ary 651
Policja
Iloœæ ³apówek 35
Liczba zdobytych gwiazdek 519
Liczba straconych gwiazdek 342
EfektywnoϾ 68.97%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 440.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 351º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1.18ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 123.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 431425760.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:07
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:02
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6501046.18ft
Dystans pokonany na nogach 593455.69ft
Dystans pokonany wp³aw 36214.40ft
Dystans pokonany samochodem 3464286.50ft
Dystans pokonany rowerem 218380.58ft
Dystans pokonany motocyklem 1383959.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 48923.78ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 385718.47ft
Dystans pokonany samolotem 314880.59ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 35850.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 19376.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:22
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:40
Czas lotu 1:26
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 125
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 150
Kasa zarobiona w taksówce $29 352,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 111
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!