About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: shingujisakuraz
Last Updated: 07/14/05 19:39
Viewed 2957 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 88.77%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8445)
Ostatnia Wykonana Misja Little Loop
Czas grania 51:49
Miniête dni w grze 215 dni
Iloœæ zapisañ gry 351
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 86
Przemalowania samochodów 42
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
126 po 161 próbach
78.26%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 124.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3440
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 35%
Wytrzyma³oœæ 83%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 25%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 65%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 8
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 92.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 27.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 52
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 84.91%
Utrzymane terytoria 45
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 45
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 13
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 22
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1726
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $258 080,00
Kasa wydana na modê $6 185,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $58 730,00
Kasa wydana na jedzenie $864,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $321 709,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 335 080,00
Kasa wygrana w kasynach $8 100 480,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12774 z 21424
59.62%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 83
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2829
Ludzie zniszczeni przez innych 422
Zniszczeni kryminaliœci 11
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1656
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2619
Zniszczone pojazdy ziemne 623
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 92
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 683 636,00
Liczba przebitych kó³ 165
Liczba strza³ów w g³owê 1329
Wywo³ane po¿ary 315
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 309
Liczba straconych gwiazdek 258
EfektywnoϾ 78.26%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 2913.33ft
Najwy¿szy skok 448
najwiêcej fiko³ków przy skoku 5
Najwiêkszy obrót przy skoku 15062º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 128.65ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 148.23ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:06
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:06
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7940185.47ft
Dystans pokonany na nogach 669543.44ft
Dystans pokonany wp³aw 15473.86ft
Dystans pokonany samochodem 5729920.50ft
Dystans pokonany rowerem 55666.16ft
Dystans pokonany motocyklem 778460.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 63902.44ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 231135.08ft
Dystans pokonany samolotem 370506.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 24130.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1446.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:23
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 1:17
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $2 118,00
Podwiezieni pasa¿erowie 10
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $10 420,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $34 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 181
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:31
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:24
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:36
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:53
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:15
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:13
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:09
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 1:57
Najlepszy czas w World War Aces 2:11
Najlepszy czas w Barnstorming 6:28
Najlepszy czas w Military Service 15:05
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:51
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:57
Najlepszy czas w Heli Hell 7:35

Get Stats Like These!