About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ultimate_lost_cause
Last Updated: 07/19/06 07:27
Viewed 3413 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.19%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8414)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 54:48
Miniête dni w grze 177 dni
Iloœæ zapisañ gry 128
Liczba odwiedzin w szpitalu 18
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 224
Przemalowania samochodów 78
Iloœæ odwiedzin na si³owni 25
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
138 po 245 próbach
56.33%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4990
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 49.00%
Postêp z Michelle 46.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 13.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 41.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 41
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 68.52%
Utrzymane terytoria 37
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 37
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 4
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 19
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1417
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 000,00
Kasa wydana na modê $6 229,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 417,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $9 605,00
Kasa wydana na jedzenie $448,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $19 599,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 311 879,00
Kasa wygrana w kasynach $9 474 440,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16209 z 17323
93.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 115
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3074
Ludzie zniszczeni przez innych 464
Zniszczeni kryminaliœci 203
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1360
Zabicia od ostatniego zapisania gry 3
Zanotowane zabójstwa 2018
Zniszczone pojazdy ziemne 583
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 188 667,00
Liczba przebitych kó³ 333
Liczba strza³ów w g³owê 504
Wywo³ane po¿ary 427
Policja
Iloœæ ³apówek 20
Liczba zdobytych gwiazdek 469
Liczba straconych gwiazdek 343
EfektywnoϾ 56.33%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6266.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 965º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.72ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 393.58ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 165.47ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8698757.76ft
Dystans pokonany na nogach 534501.38ft
Dystans pokonany wp³aw 20854.36ft
Dystans pokonany samochodem 4266465.50ft
Dystans pokonany rowerem 242040.08ft
Dystans pokonany motocyklem 1651734.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 215445.50ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 615195.75ft
Dystans pokonany samolotem 915000.69ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 237520.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 30:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:28
Czas lotu 2:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 18
Kryminaliœci zabici w Vigilante 210
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $6 593,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $33 160,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:43
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 63
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 2
Najlepszy czas w dirt track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:01
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:38
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:25
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:35
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:10
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:01
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:20
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:57
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:15
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:10
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 2:20
Najlepszy czas w Barnstorming 8:08
Najlepszy czas w Military Service 8:18
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:43
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:57
Najlepszy czas w Heli Hell 8:29

Get Stats Like These!