About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: unknown32
Last Updated: 06/20/05 19:23
Viewed 4129 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.13%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13421)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 25:18
Miniête dni w grze 102 dni
Iloœæ zapisañ gry 85
Liczba odwiedzin w szpitalu 33
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 2
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 2
Iloœc wpisanych kodów 382
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
71 po 112 próbach
63.39%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 60%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 22%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 68%
Umiejêtnoœæ latania 33%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 48%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 11
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 87.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 10
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 35
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 535
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $18 800,00
Kasa wydana na modê $425,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 310,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $88,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $68 200,00
Kasa wydana na jedzenie $20,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $86 505,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $875 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15432 z 20488
75.32%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 574
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1937
Ludzie zniszczeni przez innych 315
Zniszczeni kryminaliœci 55
Zniszczeni cz³onkowie gangów 502
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1113
Zniszczone pojazdy ziemne 542
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 130
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 275 278,00
Liczba przebitych kó³ 201
Liczba strza³ów w g³owê 528
Wywo³ane po¿ary 817
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 133
Liczba straconych gwiazdek 54
EfektywnoϾ 63.39%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 355º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 778.32ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 114.97ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 41.11ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:47
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:47
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3140928.69ft
Dystans pokonany na nogach 246046.53ft
Dystans pokonany wp³aw 11327.41ft
Dystans pokonany samochodem 1863791.88ft
Dystans pokonany rowerem 21227.63ft
Dystans pokonany motocyklem 508715.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 9049.59ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 49516.39ft
Dystans pokonany samolotem 406016.78ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 25236.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:03
Czas lotu 0:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 21
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 425,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 6 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 16
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 8:20
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:28
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 4
Najlepszy czas w City Circuit 2:07
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:34
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!