About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: wingm8
Last Updated: 06/28/05 14:46
Viewed 3551 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.01%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10486)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 38:32
Þaidime praëjusios dienos 150 dienos
Þaidimas iðsaugotas 194
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 120
Suvalgyti patiekalai 59
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 140 bandymø
79.29%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 6 out of 50
12%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3180
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 25%
Raumenys 91%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 66%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 9
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 37
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 21
Viso nuþudyta gaujø nariø 83
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1990
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $67.900,00
Mados biudþetas $27.980,00
Tatuiruoèiø biudþetas $135,00
Kirpyklø biudþetas $50,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $28.866,00
Maisto biudþetas $287,00
Visas apsipirkimo biudþetas $123.968,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.019.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.046.135,00
Loðimuose laimëti pinigai $16.440.100,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12089 ið 20226
59.77%
Sunaudota sprogmenø (kg) 148
Tavo nuþudyti þmonës 4007
Kitø nuþudyti þmonës 559
Nuþudyti nusikaltëliai 414
Nuþudyti gaujø nariai 1904
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3436
Sunaikinti automobiliai/motociklai 882
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 124
Pridaryta þalos uþ $3.612.266,00
Perðautos padangos 162
Ðûviai á galvà 1940
Sukelti gaisrai 475
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 279
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 190
Paisekimas 79.29%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 456.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 314º
Rasti unikalûs ðuoliai 22 out of 70
31.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 5504.79ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 1:19
Toliausiai ant priekinio rato 108.41ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 149.67ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:15
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5156436.67ft
Pësèiomis nueita 439778.47ft
Plaukte nuplaukta 10998.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 2949114.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 46083.85ft
Motociklu nuvaþiuota 1052494.00ft
Laivu nuplaukta 47874.18ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 120382.94ft
Lëktuvu nuskrista 394254.09ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 93903.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 1553.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:31
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:23
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 37
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 386
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $12.823,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 3
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:36
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:54
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:31
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:40
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:59
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:30
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:06
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!