About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: wingm8
Last Updated: 06/28/05 14:46
Viewed 3482 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10486)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 38:32
Miniête dni w grze 150 dni
Iloœæ zapisañ gry 194
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 120
Liczba zjedzonych posi³ków 59
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 140 próbach
79.29%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 6 out of 50
12%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3180
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 25%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 66%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 37
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 83
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1990
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $67 900,00
Kasa wydana na modê $27 980,00
Kasa wydana na tatua¿e $135,00
Kasa wydana na fryzjera $50,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $28 866,00
Kasa wydana na jedzenie $287,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $123 968,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 019 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $11 046 135,00
Kasa wygrana w kasynach $16 440 100,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12089 z 20226
59.77%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4007
Ludzie zniszczeni przez innych 559
Zniszczeni kryminaliœci 414
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1904
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3436
Zniszczone pojazdy ziemne 882
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 124
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 612 266,00
Liczba przebitych kó³ 162
Liczba strza³ów w g³owê 1940
Wywo³ane po¿ary 475
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 279
Liczba straconych gwiazdek 190
EfektywnoϾ 79.29%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 456.67ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 314º
Unikalne skoki znalezione 22 out of 70
31.43%
Unikalne skoki wykonane 14 out of 70
20%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 5504.79ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 108.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 149.67ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:15
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5156436.67ft
Dystans pokonany na nogach 439778.47ft
Dystans pokonany wp³aw 10998.48ft
Dystans pokonany samochodem 2949114.00ft
Dystans pokonany rowerem 46083.85ft
Dystans pokonany motocyklem 1052494.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 47874.18ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 120382.94ft
Dystans pokonany samolotem 394254.09ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 93903.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 1553.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:31
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:23
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 0:51
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 37
Kryminaliœci zabici w Vigilante 386
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $12 823,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 3
Pstrykniête zdjêcia 8
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:36
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:54
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:31
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:40
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:59
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:06
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!