About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: 6
Last Updated: 10/10/05 20:04
Viewed 4179 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8239)
Ostatnia Wykonana Misja Go-go Karting
Czas grania 53:47
Miniête dni w grze 216 dni
Iloœæ zapisañ gry 315
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 75
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 156 próbach
70.51%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 16 out of 50
32%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 1
Najdalszy skok na rowerze 53.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2020
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 89%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 82.00%
Postêp z Michelle 11.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 24.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 63
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 17
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 83
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2241
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $521 880,00
Kasa wydana na modê $1 890,00
Kasa wydana na tatua¿e $810,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $4 536,00
Kasa wydana na jedzenie $615,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $530 331,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 944 463,00
Kasa wygrana w kasynach $3 969 252,00
Kasa przegrana w kasynach $1 975 211,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21433 z 38850
55.17%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 92
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4070
Ludzie zniszczeni przez innych 423
Zniszczeni kryminaliœci 47
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2202
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3607
Zniszczone pojazdy ziemne 695
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 464 184,00
Liczba przebitych kó³ 202
Liczba strza³ów w g³owê 1714
Wywo³ane po¿ary 596
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 341
Liczba straconych gwiazdek 228
EfektywnoϾ 70.51%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 383.33ft
Najwy¿szy skok 91
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 506º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 660.38ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 369.40ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 91.03ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6612451.25ft
Dystans pokonany na nogach 881086.13ft
Dystans pokonany wp³aw 41853.56ft
Dystans pokonany samochodem 2956374.00ft
Dystans pokonany rowerem 219205.31ft
Dystans pokonany motocyklem 1135795.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 129987.52ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 161669.34ft
Dystans pokonany samolotem 941596.31ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 130716.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14166.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:58
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:05
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:20
Czas lotu 1:37
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 3 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 81
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 2
Najlepszy czas w dirt track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:42
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:22
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 2:39
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!