About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: AzaelPL
Last Updated: 06/21/05 17:53
Viewed 4139 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 64.71%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12471)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 28:44
Miniête dni w grze 116 dni
Iloœæ zapisañ gry 171
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 16
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 118 próbach
86.44%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3310
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 98%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 25%
Musku³y 89%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 19
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 634
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $92 680,00
Kasa wydana na modê $2 530,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $14 720,00
Kasa wydana na jedzenie $32,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $110 362,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $382 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 800 003,00
Kasa wygrana w kasynach $33 600 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $31 200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8574 z 16269
52.7%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 109
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1705
Ludzie zniszczeni przez innych 266
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 601
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1574
Zniszczone pojazdy ziemne 432
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 466 039,00
Liczba przebitych kó³ 103
Liczba strza³ów w g³owê 686
Wywo³ane po¿ary 592
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 156
Liczba straconych gwiazdek 111
EfektywnoϾ 86.44%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 460.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 487º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 719.20ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 381.60ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 197.16ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2784810.14ft
Dystans pokonany na nogach 304041.28ft
Dystans pokonany wp³aw 9661.93ft
Dystans pokonany samochodem 1517817.63ft
Dystans pokonany rowerem 55583.37ft
Dystans pokonany motocyklem 421606.59ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 35874.58ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 60073.27ft
Dystans pokonany samolotem 267548.16ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 111913.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 690.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 15:04
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 0:31
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $60,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $500,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 35
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:36
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!