About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [email protected]_force
Last Updated: 06/28/05 09:05
Viewed 3499 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Gangsta (45010)
Ostatnia Wykonana Misja Cop Wheels
Czas grania 24:09
Miniête dni w grze 107 dni
Iloœæ zapisañ gry 100
Liczba odwiedzin w szpitalu 43
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 1
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 537
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
94 po 154 próbach
61.04%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 85%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 63%
Musku³y 99%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 20.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 20.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 4
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 7
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 208
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $10 100,00
Kasa wydana na modê $170,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $850,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 730,00
Kasa wydana na jedzenie $2,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $23 702,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $551 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $20 073,00
Kasa wygrana w kasynach $100,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9302 z 15049
61.81%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 269
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1169
Ludzie zniszczeni przez innych 251
Zniszczeni kryminaliœci 3
Zniszczeni cz³onkowie gangów 176
Zabicia od ostatniego zapisania gry 11
Zanotowane zabójstwa 785
Zniszczone pojazdy ziemne 290
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 189
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 145 960,00
Liczba przebitych kó³ 119
Liczba strza³ów w g³owê 275
Wywo³ane po¿ary 874
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 42
Liczba straconych gwiazdek 14
EfektywnoϾ 61.04%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 11076.67ft
Najwy¿szy skok 299
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 508º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.50ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 169.01ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 34.85ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:13
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3449200.46ft
Dystans pokonany na nogach 287498.78ft
Dystans pokonany wp³aw 5924.54ft
Dystans pokonany samochodem 1642224.00ft
Dystans pokonany rowerem 55334.88ft
Dystans pokonany motocyklem 603918.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 13010.82ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 439.30ft
Dystans pokonany helikopterem 138202.53ft
Dystans pokonany samolotem 679910.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 22736.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:18
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:30
Czas lotu 1:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 8
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:40
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:13
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:49
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:55
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:41
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:44
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!