About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DGS
Last Updated: 01/15/06 13:49
Viewed 3133 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (18643)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 100:58
Þaidime praëjusios dienos 395 dienos
Þaidimas iðsaugotas 353
Apsilankymai ligoninëje 96
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 496
Perdaþyti automobiliai 166
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 461 bandymø
31.24%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2930
Þaidëjo statistikos
Storumas 26%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 32
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 23
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 71.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 24.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 9.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 46
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 23
Viso nuþudyta gaujø nariø 86
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2085
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $223.480,00
Mados biudþetas $8.193,00
Tatuiruoèiø biudþetas $260,00
Kirpyklø biudþetas $1.390,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $151.573,00
Maisto biudþetas $992,00
Visas apsipirkimo biudþetas $375.538,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $389.579.168,00
Loðimuose laimëti pinigai $216.049.280,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $173.529.888,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 33
Parduota pavogtø dalykø 54
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.040,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18606 ið 34384
54.11%
Sunaudota sprogmenø (kg) 153
Tavo nuþudyti þmonës 4414
Kitø nuþudyti þmonës 983
Nuþudyti nusikaltëliai 120
Nuþudyti gaujø nariai 1950
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2602
Sunaikinti automobiliai/motociklai 968
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 146
Pridaryta þalos uþ $3.083.540,00
Perðautos padangos 267
Ðûviai á galvà 1104
Sukelti gaisrai 595
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 707
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 399
Paisekimas 31.24%
Keliskart suimtas 10
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 50
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1510º
Rasti unikalûs ðuoliai 28 out of 70
40%
Atlikti unikalûs ðuoliai 22 out of 70
31.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 704.31ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 207.16ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 165.25ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:51
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:51
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12639813.77ft
Pësèiomis nueita 1026846.25ft
Plaukte nuplaukta 59753.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 7432265.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 355582.53ft
Motociklu nuvaþiuota 2093171.38ft
Laivu nuplaukta 108715.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 236891.53ft
Lëktuvu nuskrista 1318688.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7900.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:57
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:03
Laikas su raketine kuprine 3:02
Skrydþiø laikas 2:51
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 81
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.522,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $33.150,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 24:34
Pristatyti siuntiniai 58
Padarytos nuotraukos 86
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 3:04
NRG-500 geriausias laikas 2:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:59
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:47
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:24
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:43
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:38
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:55
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:42
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:58
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:19
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:35
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:09
Geriausias laikas - World War Aces 2:45
Geriausias laikas - Barnstorming 6:32
Geriausias laikas - Military Service 14:12
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:06
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:39
Geriausias laikas - Heli Hell 7:56

Get Stats Like These!