About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DJElmex
Last Updated: 08/31/05 15:21
Viewed 3407 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9470)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 71:39
Þaidime praëjusios dienos 359 dienos
Þaidimas iðsaugotas 717
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 93
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 33
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 229 bandymø
63.32%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 30.33m
paskutinis ðokiø rezultatas 4460
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 94%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 0%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 39
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 92.00%
Progresas su Michelle 96.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 94.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 25
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2009
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $133.140,00
Mados biudþetas $109.049,00
Tatuiruoèiø biudþetas $815,00
Kirpyklø biudþetas $1.530,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.000,00
Maisto biudþetas $788,00
Visas apsipirkimo biudþetas $248.322,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20023 ið 20592
97.24%
Sunaudota sprogmenø (kg) 287
Tavo nuþudyti þmonës 4177
Kitø nuþudyti þmonës 603
Nuþudyti nusikaltëliai 117
Nuþudyti gaujø nariai 1929
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3667
Sunaikinti automobiliai/motociklai 796
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 102
Pridaryta þalos uþ $2.614.530,00
Perðautos padangos 184
Ðûviai á galvà 1492
Sukelti gaisrai 985
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 549
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 341
Paisekimas 63.32%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1877.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 708º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 von 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.20m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 50.99m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 110.12m
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:57
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2835733.43m
Pësèiomis nueita 291700.22m
Plaukte nuplaukta 9065.52m
Automobiliu nuvaþiuota 1693373.25m
Dviraèiu nuvaþiuota 125297.66m
Motociklu nuvaþiuota 358478.94m
Laivu nuplaukta 20872.48m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 49306.02m
Lëktuvu nuskrista 220606.34m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 67033.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 29:02
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:59
Laikas su raketine kuprine 1:03
Skrydþiø laikas 1:03
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $12.421,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.920,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $6.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:47
Pristatyti siuntiniai 69
Padarytos nuotraukos 71
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:17
NRG-500 geriausias laikas 2:41
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:45
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:25
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:07
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:51
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:13
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:23
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:17
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:39
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:01
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:10
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:17
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:21
Geriausias laikas - World War Aces 3:08
Geriausias laikas - Barnstorming 7:19
Geriausias laikas - Military Service 6:45
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:50
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 6:26
Geriausias laikas - Heli Hell 9:07

Get Stats Like These!