About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Daniel
Last Updated: 06/26/05 12:28
Viewed 3287 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.43%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6262)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 29:58
Þaidime praëjusios dienos 110 dienos
Þaidimas iðsaugotas 137
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 27
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 141 bandymø
73.05%
Perpurkðti grafitai 10 out of 100
10%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 86.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4920
Þaidëjo statistikos
Storumas 7%
Iðtvermë 50%
Pagarba 97%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 24%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 31%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 30%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 18.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 38
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 15
Viso nuþudyta gaujø nariø 44
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 645
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $33.520,00
Mados biudþetas $416,00
Tatuiruoèiø biudþetas $378,00
Kirpyklø biudþetas $600,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $201,00
Visas apsipirkimo biudþetas $35.115,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $218.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $920,00
Loðimuose laimëti pinigai $275,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $645,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $275,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7966 ið 16056
49.61%
Sunaudota sprogmenø (kg) 70
Tavo nuþudyti þmonës 1799
Kitø nuþudyti þmonës 379
Nuþudyti nusikaltëliai 21
Nuþudyti gaujø nariai 578
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1618
Sunaikinti automobiliai/motociklai 496
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 123
Pridaryta þalos uþ $1.510.879,00
Perðautos padangos 130
Ðûviai á galvà 970
Sukelti gaisrai 254
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 220
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 161
Paisekimas 73.05%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 310.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 301º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 156.06ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 67.15ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3327359.68ft
Pësèiomis nueita 488927.19ft
Plaukte nuplaukta 7345.46ft
Automobiliu nuvaþiuota 1879242.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 61776.73ft
Motociklu nuvaþiuota 441891.66ft
Laivu nuplaukta 19323.63ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 34076.53ft
Lëktuvu nuskrista 382179.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 12596.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:54
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $1.883,00
Nuveþti keleiviai 10
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 10 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:10
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!