About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Daniel_Barbieri
Last Updated: 07/07/05 18:29
Viewed 3198 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 68.45%
Ranking kryminalny Shooter (6679)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 39:19
Miniête dni w grze 157 dni
Iloœæ zapisañ gry 212
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 70
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 340
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
107 po 180 próbach
59.44%
Zamalowane tagi 16 out of 100
16%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4730
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 12%
Wytrzyma³oœæ 97%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 75%
Seksapil 20%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 42%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 65.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 13.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 62
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 58
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 77
Zabici zrekrutowani 40
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 156
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2163
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $1 290,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 679,00
Kasa wydana na fryzjera $3 160,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $40 762,00
Kasa wydana na jedzenie $675,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $45 716,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $625 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 4
Liczba sprzedanych ³upów 6
Kasa zarobiona na w³amaniach $400,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15980 z 31548
50.65%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1441
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4041
Ludzie zniszczeni przez innych 436
Zniszczeni kryminaliœci 42
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2194
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3864
Zniszczone pojazdy ziemne 855
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 158
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 080 173,00
Liczba przebitych kó³ 328
Liczba strza³ów w g³owê 966
Wywo³ane po¿ary 1360
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 163
Liczba straconych gwiazdek 106
EfektywnoϾ 59.44%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 163.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 440º
Unikalne skoki znalezione 4 out of 70
5.71%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1460.03ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 286.41ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 163.94ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3747127.94ft
Dystans pokonany na nogach 422649.00ft
Dystans pokonany wp³aw 8498.30ft
Dystans pokonany samochodem 1848058.88ft
Dystans pokonany rowerem 46519.24ft
Dystans pokonany motocyklem 658096.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 48000.32ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 87874.87ft
Dystans pokonany samolotem 552047.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 53600.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 21783.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:36
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:46
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:35
Czas lotu 0:57
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 28
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:46
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:59
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!