About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: DarkKnight1
Last Updated: 06/20/05 14:41
Viewed 3124 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 80.21%
Ranking kryminalny Shooter (6770)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 47:18
Miniête dni w grze 179 dni
Iloœæ zapisañ gry 132
Liczba odwiedzin w szpitalu 46
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 87
Przemalowania samochodów 39
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
122 po 260 próbach
46.92%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 3 out of 50
6%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4720
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 21%
Wytrzyma³oœæ 81%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 22
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 9
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 54.00%
Postêp z Michelle 26.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 37
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 66.04%
Utrzymane terytoria 35
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 35
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 31
Zabici zrekrutowani 22
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 62
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1336
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $247 180,00
Kasa wydana na modê $7 876,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 518,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $8 800,00
Kasa wydana na jedzenie $677,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $265 401,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $594 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $53 701,00
Kasa wygrana w kasynach $111 376,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $110 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12638 z 22583
55.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 159
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2810
Ludzie zniszczeni przez innych 615
Zniszczeni kryminaliœci 8
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1237
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1714
Zniszczone pojazdy ziemne 756
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 128
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 099 700,00
Liczba przebitych kó³ 183
Liczba strza³ów w g³owê 1614
Wywo³ane po¿ary 608
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 329
Liczba straconych gwiazdek 239
EfektywnoϾ 46.92%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1356º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2926.39ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:56
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 258.31ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 197.69ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:36
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6097900.29ft
Dystans pokonany na nogach 470662.44ft
Dystans pokonany wp³aw 13154.73ft
Dystans pokonany samochodem 3725109.50ft
Dystans pokonany rowerem 47156.33ft
Dystans pokonany motocyklem 1043179.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 66977.95ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 143989.80ft
Dystans pokonany samolotem 549913.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 28803.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 8953.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 1:10
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $829,00
Podwiezieni pasa¿erowie 5
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:20
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 36
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 31
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:55
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:53
Najlepsza pozycja w Freeway 2
Najlepszy czas w Freeway 2:38
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:49
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:34
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:05
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:45
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:06
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!