About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Defcon
Last Updated: 07/13/05 00:05
Viewed 3133 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.07%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10634)
Ostatnia Wykonana Misja Cut Throat Business
Czas grania 73:54
Miniête dni w grze 226 dni
Iloœæ zapisañ gry 148
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 110
Przemalowania samochodów 116
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
108 po 179 próbach
60.34%
Zamalowane tagi 47 out of 100
47%
Zrobione zdjêcia 7 out of 50
14%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 23 out of 50
46%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 25
Najdalszy skok na rowerze 121.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5520
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 55%
Seksapil 38%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 51
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 26
Liczba us³ug dziwek 16
Postêp z Denise 99.00%
Postêp z Michelle 76.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 26.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 50.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 19.30%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 32
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 61
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1824
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $89 420,00
Kasa wydana na modê $100 167,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 050,00
Kasa wydana na fryzjera $1 550,00
Kasa wydana na dziwki $410,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $114 774,00
Kasa wydana na jedzenie $960,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $297 671,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $22 396 860,00
Kasa wygrana w kasynach $25 382 472,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 640 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $680 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19503 z 23178
84.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 76
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4040
Ludzie zniszczeni przez innych 606
Zniszczeni kryminaliœci 538
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1710
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3610
Zniszczone pojazdy ziemne 740
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 125
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 197 598,00
Liczba przebitych kó³ 310
Liczba strza³ów w g³owê 1491
Wywo³ane po¿ary 491
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 387
Liczba straconych gwiazdek 294
EfektywnoϾ 60.34%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6266.67ft
Najwy¿szy skok 29
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1102º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.76ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 129.09ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 36.68ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:15
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8821069.16ft
Dystans pokonany na nogach 791332.81ft
Dystans pokonany wp³aw 11807.32ft
Dystans pokonany samochodem 4916288.00ft
Dystans pokonany rowerem 181369.52ft
Dystans pokonany motocyklem 1860358.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 113158.89ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 9002.81ft
Dystans pokonany helikopterem 178128.89ft
Dystans pokonany samolotem 718655.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 23090.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 17876.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:13
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:07
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:05
Czas lotu 1:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 41
Kryminaliœci zabici w Vigilante 444
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 87
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $8 515,00
Podwiezieni pasa¿erowie 25
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 500,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 23 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 40
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 6
Najlepszy czas w Little Loop 1:04
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:17
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:06
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:33
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 4
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!