About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dereks
Last Updated: 07/19/06 18:17
Viewed 8395 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 93.05%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10574)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 109:06
Þaidime praëjusios dienos 400 dienos
Þaidimas iðsaugotas 497
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 80
Perdaþyti automobiliai 51
Gimnastikos salë aplankyta 34
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
140 ið 293 bandymø
47.78%
Perpurkðti grafitai 65 out of 100
65%
Nuotraukos 49 out of 50
98%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 19 out of 50
38%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4130
Þaidëjo statistikos
Storumas 73%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 75%
Seksualumas 50%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 50
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 96.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 74.00%
Progresas su Millie 94.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 33
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 73
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2015
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $233.700,00
Mados biudþetas $38.587,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.564,00
Kirpyklø biudþetas $1.735,00
Prostituèiø biudþetas $60,00
Striptizo klubø biudþetas $360,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $93.663,00
Maisto biudþetas $728,00
Visas apsipirkimo biudþetas $363.427,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $11.260.826,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.264.662,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $700.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $300.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 26
Parduota pavogtø dalykø 59
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.540,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
20131 ið 34461
58.42%
Sunaudota sprogmenø (kg) 170
Tavo nuþudyti þmonës 4422
Kitø nuþudyti þmonës 587
Nuþudyti nusikaltëliai 34
Nuþudyti gaujø nariai 1961
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 2
Viso teisëtø nuþudymø 3956
Sunaikinti automobiliai/motociklai 893
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $2.722.448,00
Perðautos padangos 272
Ðûviai á galvà 1426
Sukelti gaisrai 584
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 646
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 403
Paisekimas 47.78%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 92
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1141º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1337.10ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:36
Toliausiai ant priekinio rato 243.89ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 184.89ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:44
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12600621.22ft
Pësèiomis nueita 1585757.38ft
Plaukte nuplaukta 64876.75ft
Automobiliu nuvaþiuota 7146080.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 454717.13ft
Motociklu nuvaþiuota 1811395.00ft
Laivu nuplaukta 173613.92ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 6139.10ft
Sraigtasparniu nuskrista 188368.70ft
Lëktuvu nuskrista 1104302.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 34036.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 31333.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:59
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:36
Laikas su raketine kuprine 0:25
Skrydþiø laikas 2:16
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 3
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 6
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 83
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $8.226,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $22.440,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $14.100,00
Eksportuoti automobiliai 19 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 21:03
Pristatyti siuntiniai 27
Padarytos nuotraukos 447
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 5:45
NRG-500 geriausias laikas 2:53
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:26
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:37
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:02
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:16
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:06
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:59
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 3:25
Aukðèiausia vieta - Freeway 2
Geriausias laikas - Freeway 3:26
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 4:13
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:53
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:36
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:19
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:28
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:55
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:01
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 6:18
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:26
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:40
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:27
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:33
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:07
Geriausias laikas - World War Aces 2:43
Geriausias laikas - Barnstorming 7:22
Geriausias laikas - Military Service 7:36
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:10
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:52
Geriausias laikas - Heli Hell 6:52

Get Stats Like These!