About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Dereks
Last Updated: 07/19/06 18:17
Viewed 8359 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 93.05%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10574)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 109:06
Miniête dni w grze 400 dni
Iloœæ zapisañ gry 497
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 140
Liczba zjedzonych posi³ków 80
Przemalowania samochodów 51
Iloœæ odwiedzin na si³owni 34
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
140 po 293 próbach
47.78%
Zamalowane tagi 65 out of 100
65%
Zrobione zdjêcia 49 out of 50
98%
Zebrane podkowy 7 out of 50
14%
Zebrane ostrygi 19 out of 50
38%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4130
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 73%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 75%
Seksapil 50%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 50
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 96.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 74.00%
Postêp z Millie 94.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 33
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 73
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2015
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $233 700,00
Kasa wydana na modê $38 587,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 564,00
Kasa wydana na fryzjera $1 735,00
Kasa wydana na dziwki $60,00
Kasa wydana na klub striptizerski $360,00
Kasa wydana na tuning aut $93 663,00
Kasa wydana na jedzenie $728,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $363 427,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $11 260 826,00
Kasa wygrana w kasynach $14 264 662,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $700 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $300 000,00
Iloœc zrabowanych domów 26
Liczba sprzedanych ³upów 59
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 540,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20131 z 34461
58.42%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 170
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4422
Ludzie zniszczeni przez innych 587
Zniszczeni kryminaliœci 34
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1961
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 3956
Zniszczone pojazdy ziemne 893
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 722 448,00
Liczba przebitych kó³ 272
Liczba strza³ów w g³owê 1426
Wywo³ane po¿ary 584
Policja
Iloœæ ³apówek 14
Liczba zdobytych gwiazdek 646
Liczba straconych gwiazdek 403
EfektywnoϾ 47.78%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 92
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1141º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 10 out of 70
14.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1337.10ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 243.89ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 184.89ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:44
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12600621.22ft
Dystans pokonany na nogach 1585757.38ft
Dystans pokonany wp³aw 64876.75ft
Dystans pokonany samochodem 7146080.50ft
Dystans pokonany rowerem 454717.13ft
Dystans pokonany motocyklem 1811395.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 173613.92ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 6139.10ft
Dystans pokonany helikopterem 188368.70ft
Dystans pokonany samolotem 1104302.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 34036.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 31333.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:59
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:36
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:25
Czas lotu 2:16
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 3
Kryminaliœci zabici w Vigilante 6
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 83
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $8 226,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $22 440,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $14 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 19 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:03
Dostarczone paczki 27
Pstrykniête zdjêcia 447
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 5:45
NRG-500 Najlepszy czas 2:53
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:26
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:37
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:02
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:16
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:06
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:59
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:25
Najlepsza pozycja w Freeway 2
Najlepszy czas w Freeway 3:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:13
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:53
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:36
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:19
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:55
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 2:01
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 6:18
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:26
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:40
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:27
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:33
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:07
Najlepszy czas w World War Aces 2:43
Najlepszy czas w Barnstorming 7:22
Najlepszy czas w Military Service 7:36
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:10
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:52
Najlepszy czas w Heli Hell 6:52

Get Stats Like These!