About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: [email protected]
Last Updated: 06/20/05 12:39
Viewed 3652 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.26%
Ranking kryminalny Shooter (7180)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 43:38
Miniête dni w grze 188 dni
Iloœæ zapisañ gry 184
Liczba odwiedzin w szpitalu 61
Razy utopiony 3
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 60
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 3
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
112 po 247 próbach
45.34%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 18
Najdalszy skok na rowerze 100.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3510
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 22%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 38%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 12
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 14.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 29
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 39.62%
Utrzymane terytoria 21
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 21
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 96
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 56
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1061
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $183 840,00
Kasa wydana na modê $2 134,00
Kasa wydana na tatua¿e $325,00
Kasa wydana na fryzjera $1 875,00
Kasa wydana na dziwki $14,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $1 800,00
Kasa wydana na jedzenie $492,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $189 966,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $708 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 175,00
Kasa wygrana w kasynach $200,00
Kasa przegrana w kasynach $975,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15000 z 25685
58.4%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 116
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2845
Ludzie zniszczeni przez innych 563
Zniszczeni kryminaliœci 138
Zniszczeni cz³onkowie gangów 984
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1885
Zniszczone pojazdy ziemne 732
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 140
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 913 026,00
Liczba przebitych kó³ 151
Liczba strza³ów w g³owê 869
Wywo³ane po¿ary 635
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 460
Liczba straconych gwiazdek 288
EfektywnoϾ 45.34%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 1840.00ft
Najwy¿szy skok 91
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 603º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1188.58ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:35
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 238.47ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 380.26ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6074275.84ft
Dystans pokonany na nogach 613886.81ft
Dystans pokonany wp³aw 11887.91ft
Dystans pokonany samochodem 2693487.75ft
Dystans pokonany rowerem 205624.89ft
Dystans pokonany motocyklem 1037995.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 71306.65ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 228457.78ft
Dystans pokonany samolotem 1137649.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 39673.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 34306.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:13
Czas lotu 2:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 16
Kryminaliœci zabici w Vigilante 135
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 3
Ugaszone po¿ary 6
Najwy¿szy poziom jako medyk 6
Ludzie uratowani w misji medyka 48
Kasa zarobiona w taksówce $59,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:22
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:24
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:44
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:40
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:24
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:25
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!