About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Drallcom
Last Updated: 06/20/05 08:58
Viewed 3049 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 40.11%
Nusikaltëlio reitingas Loc (3680)
Paskutinë Pereita Misija Learning To Fly
Þaidimo laikas 18:23
Þaidime praëjusios dienos 71 dienos
Þaidimas iðsaugotas 96
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
73 ið 100 bandymø
73%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 14.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4750
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 24%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 7%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 62%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 38%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 10
Progresas su Denise 29.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 1
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 67
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $90,00
Tatuiruoèiø biudþetas $775,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $280,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $19.030,00
Maisto biudþetas $83,00
Visas apsipirkimo biudþetas $19.328,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $180.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2947 ið 4989
59.07%
Sunaudota sprogmenø (kg) 85
Tavo nuþudyti þmonës 534
Kitø nuþudyti þmonës 139
Nuþudyti nusikaltëliai 1
Nuþudyti gaujø nariai 33
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 446
Sunaikinti automobiliai/motociklai 187
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 84
Pridaryta þalos uþ $1.242.768,00
Perðautos padangos 77
Ðûviai á galvà 193
Sukelti gaisrai 237
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 120
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 84
Paisekimas 73%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 293.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 428º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 166.12ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2650308.42ft
Pësèiomis nueita 132830.81ft
Plaukte nuplaukta 5653.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 1769051.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 33483.83ft
Motociklu nuvaþiuota 400987.13ft
Laivu nuplaukta 14478.12ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 49482.06ft
Lëktuvu nuskrista 94711.60ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 139346.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 10283.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 23:51
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:39
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:14
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.765,00
Sàvadavimo lygis 7
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:20
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:04
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:33
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:13
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:43
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:49
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:40
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!