About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Emir
Last Updated: 12/16/05 18:25
Viewed 3573 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12159)
Ostatnia Wykonana Misja Freeway
Czas grania 123:22
Miniête dni w grze 478 dni
Iloœæ zapisañ gry 581
Liczba odwiedzin w szpitalu 48
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 251
Przemalowania samochodów 72
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 20
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 495 próbach
29.29%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 98.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 6730
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 100%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 44
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 42.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 62
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 172
Zabici zrekrutowani 79
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 123
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2024
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $323 220,00
Kasa wydana na modê $33 381,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 930,00
Kasa wydana na fryzjera $2 600,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $300,00
Kasa wydana na tuning aut $20 915,00
Kasa wydana na jedzenie $2 431,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $386 027,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $20 696 008,00
Kasa wygrana w kasynach $16 583 365,00
Kasa przegrana w kasynach $4 112 643,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 33
Liczba sprzedanych ³upów 59
Kasa zarobiona na w³amaniach $23 700,00
Najwiêkszy ³up $18 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
25945 z 30448
85.21%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 362
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4441
Ludzie zniszczeni przez innych 834
Zniszczeni kryminaliœci 115
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1935
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 3636
Zniszczone pojazdy ziemne 1120
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 129
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 850 005,00
Liczba przebitych kó³ 288
Liczba strza³ów w g³owê 1564
Wywo³ane po¿ary 4848
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 756
Liczba straconych gwiazdek 535
EfektywnoϾ 29.29%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 50
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1218º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 162.79ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 609775872.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:16
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 15211431.52ft
Dystans pokonany na nogach 2108282.75ft
Dystans pokonany wp³aw 25683.60ft
Dystans pokonany samochodem 6927733.00ft
Dystans pokonany rowerem 823449.75ft
Dystans pokonany motocyklem 2512047.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 161380.08ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 241.18ft
Dystans pokonany helikopterem 1183070.00ft
Dystans pokonany samolotem 1380767.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 88776.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 18:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:51
Czas lotu 4:56
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 252
Kasa zarobiona w taksówce $6 473,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 145,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 12
Kasa zarobiona jako alfons $32 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:48
Dostarczone paczki 263
Pstrykniête zdjêcia 81
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 13:12
NRG-500 Najlepszy czas 2:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:40
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:46
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:50
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:48
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:14
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:37
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 4:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:15
Najlepszy czas w World War Aces 8:09
Najlepszy czas w Barnstorming 5:51
Najlepszy czas w Military Service 25:59
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 8:42
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 11:00
Najlepszy czas w Heli Hell 12:50

Get Stats Like These!