About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: HEAT
Last Updated: 06/24/05 11:52
Viewed 3721 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.29%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5695)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 34:21
Þaidime praëjusios dienos 121 dienos
Þaidimas iðsaugotas 86
Apsilankymai ligoninëje 27
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 74
Perdaþyti automobiliai 10
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 168
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
97 ið 149 bandymø
65.1%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5060
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 95%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 36%
Raumenys 6%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 47%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 93%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 8
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 10.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 46
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 38
Verbuoti gaujos nariai 98
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 52
Viso nuþudyta gaujø nariø 84
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1765
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $100.160,00
Mados biudþetas $635,00
Tatuiruoèiø biudþetas $830,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $260,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $5.450,00
Maisto biudþetas $434,00
Visas apsipirkimo biudþetas $107.909,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $600,00
Nuosavybës biudþetas $248.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $380,00
Loðimuose laimëti pinigai $700,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $700,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12316 ið 24129
51.04%
Sunaudota sprogmenø (kg) 122
Tavo nuþudyti þmonës 3390
Kitø nuþudyti þmonës 411
Nuþudyti nusikaltëliai 23
Nuþudyti gaujø nariai 1697
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2921
Sunaikinti automobiliai/motociklai 423
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 120
Pridaryta þalos uþ $1.941.114,00
Perðautos padangos 198
Ðûviai á galvà 2350
Sukelti gaisrai 594
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 436
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 252
Paisekimas 65.1%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 21
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 651º
Rasti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 638.48ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:11
Toliausiai ant priekinio rato 229.21ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:08
Toliausiai dviem ratais 33.74ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:08
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:08
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3596079.51ft
Pësèiomis nueita 522456.44ft
Plaukte nuplaukta 10939.16ft
Automobiliu nuvaþiuota 1502442.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 94253.25ft
Motociklu nuvaþiuota 860453.25ft
Laivu nuplaukta 20206.26ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 98574.79ft
Lëktuvu nuskrista 460881.03ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 17693.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 8180.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:18
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:48
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 0:58
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 1
Greitàja iðgelbëti þmonës 2
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 12
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!