About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: HapiDjus
Last Updated: 07/08/05 13:25
Viewed 3763 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 65.78%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6004)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 45:23
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 149
Apsilankymai ligoninëje 26
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 88
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 225 bandymø
47.11%
Perpurkðti grafitai 26 out of 100
26%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 123.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5660
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 73%
Pagarba 81%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 43%
Raumenys 33%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 99%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 93%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 12
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 59.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 13
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 24.53%
Priklausanèios teritorijos 13
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 13
Verbuoti gaujos nariai 24
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 31
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 569
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $57.140,00
Mados biudþetas $982,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.345,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.600,00
Maisto biudþetas $176,00
Visas apsipirkimo biudþetas $63.143,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $338.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.488,00
Loðimuose laimëti pinigai $60.568,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $60.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $5.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 4
Parduota pavogtø dalykø 4
Vagystëmis uþdirbti pinigai $320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10637 ið 18350
57.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 135
Tavo nuþudyti þmonës 2399
Kitø nuþudyti þmonës 504
Nuþudyti nusikaltëliai 28
Nuþudyti gaujø nariai 479
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1565
Sunaikinti automobiliai/motociklai 713
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $2.111.653,00
Perðautos padangos 164
Ðûviai á galvà 694
Sukelti gaisrai 258
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 309
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 250
Paisekimas 47.11%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 456.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 331º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2599.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:22
Toliausiai ant priekinio rato 127.62ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 55.76ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5144977.73ft
Pësèiomis nueita 669775.06ft
Plaukte nuplaukta 15692.65ft
Automobiliu nuvaþiuota 2880903.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 132286.44ft
Motociklu nuvaþiuota 944273.19ft
Laivu nuplaukta 48650.16ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 112123.95ft
Lëktuvu nuskrista 296682.53ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 40060.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4530.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 7:00
Laikas su raketine kuprine 0:15
Skrydþiø laikas 0:44
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 4
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 7
Uþgesinti gaisrai 46
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 10
Greitàja iðgelbëti þmonës 55
Taksi uþdirbti pinigai $6.178,00
Nuveþti keleiviai 24
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.440,00
Sàvadavimo lygis 5
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 27
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:12
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:25
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!