About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hardtarget
Last Updated: 07/11/05 07:16
Viewed 4246 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 43.85%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4760)
Paskutinë Pereita Misija Freefall
Þaidimo laikas 22:54
Þaidime praëjusios dienos 97 dienos
Þaidimas iðsaugotas 86
Apsilankymai ligoninëje 31
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
77 ið 146 bandymø
52.74%
Perpurkðti grafitai 11 out of 100
11%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4470
Þaidëjo statistikos
Storumas 16%
Iðtvermë 86%
Pagarba 31%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 67%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 58%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 25.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 20.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 6
Viso nuþudyta gaujø nariø 7
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 60
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.680,00
Mados biudþetas $1.142,00
Tatuiruoèiø biudþetas $140,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $170,00
Visas apsipirkimo biudþetas $4.232,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $300,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $66,00
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $26,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5123 ið 9988
51.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 70
Tavo nuþudyti þmonës 974
Kitø nuþudyti þmonës 247
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 27
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 519
Sunaikinti automobiliai/motociklai 253
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 114
Pridaryta þalos uþ $1.260.457,00
Perðautos padangos 72
Ðûviai á galvà 168
Sukelti gaisrai 428
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 152
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 86
Paisekimas 52.74%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 220.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 367º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 47.77ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2996764.89ft
Pësèiomis nueita 190937.34ft
Plaukte nuplaukta 6635.51ft
Automobiliu nuvaþiuota 1722852.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 28506.34ft
Motociklu nuvaþiuota 622953.50ft
Laivu nuplaukta 5460.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 39687.66ft
Lëktuvu nuskrista 314218.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 50556.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14956.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 7:03
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:33
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:34
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 7
Pereiti tiro lygiai 8 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:07
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!