About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Heaver
Last Updated: 07/26/05 17:25
Viewed 3212 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.82%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8509)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 36:31
Miniête dni w grze 155 dni
Iloœæ zapisañ gry 204
Liczba odwiedzin w szpitalu 16
Razy utopiony 0
Szczêœcie $100000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 15
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
97 po 126 próbach
76.98%
Zamalowane tagi 6 von 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 1 von 50
2%
Zebrane ostrygi 1 von 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0.60m
Ostatni wynik w tañczeniu 2270
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 36%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 22%
Musku³y 89%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 38%
Umiejêtnoœæ latania 60%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard $100000.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 15
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 66.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 66
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 94.44%
Utrzymane terytoria 51
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 51
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 93
Zabici zrekrutowani 31
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 81
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2437
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 720,00
Kasa wydana na modê $170,00
Kasa wydana na tatua¿e $220,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $92,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $309,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $4 569,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $266 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 923 144,00
Kasa wygrana w kasynach $6 483 248,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14582 z 26374
55.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 93
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3917
Ludzie zniszczeni przez innych 509
Zniszczeni kryminaliœci 33
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2335
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3421
Zniszczone pojazdy ziemne 516
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 117
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 488 530,00
Liczba przebitych kó³ 157
Liczba strza³ów w g³owê 2192
Wywo³ane po¿ary 524
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 357
Liczba straconych gwiazdek 278
EfektywnoϾ 76.98%
Razy z³apany 6
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 67.00m
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 427º
Unikalne skoki znalezione 8 von 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 5 von 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 321.98m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:25
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 64.76m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:04
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1266075.1m
Dystans pokonany na nogach 165622.95m
Dystans pokonany wp³aw 3626.61m
Dystans pokonany samochodem 548840.81m
Dystans pokonany rowerem 12008.63m
Dystans pokonany motocyklem 379332.47m
Dystans pokonany ³odzi¹ 16003.21m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 24661.20m
Dystans pokonany samolotem 113453.22m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 1615.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 911.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:56
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 35
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 23
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 7
Najlepszy czas w dirt track 6:06
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!