About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Hempstar
Last Updated: 07/11/05 03:02
Viewed 3699 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 17.65%
Ranking kryminalny Homie (2084)
Ostatnia Wykonana Misja Gray Imports
Czas grania 11:50
Miniête dni w grze 46 dni
Iloœæ zapisañ gry 68
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 53
Przemalowania samochodów 4
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
24 po 27 próbach
88.89%
Zamalowane tagi 19 out of 100
19%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 23
Najdalszy skok na rowerze 112.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3020
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 21%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 98%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 43%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 4%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 10%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 80%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 32
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 81.13%
Utrzymane terytoria 43
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 43
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 1
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1024
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $66 500,00
Kasa wydana na modê $1 397,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $418,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $69 565,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $143 830,00
Kasa wygrana w kasynach $1 663 105,00
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 340 580,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11986 z 13118
91.37%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 10
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1224
Ludzie zniszczeni przez innych 166
Zniszczeni kryminaliœci 1
Zniszczeni cz³onkowie gangów 997
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1161
Zniszczone pojazdy ziemne 88
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $467 700,00
Liczba przebitych kó³ 235
Liczba strza³ów w g³owê 715
Wywo³ane po¿ary 16
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 85
Liczba straconych gwiazdek 74
EfektywnoϾ 88.89%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 163.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 276º
Unikalne skoki znalezione 1 out of 70
1.43%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3868.51ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 1:27
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 73.45ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1074406.31ft
Dystans pokonany na nogach 244430.55ft
Dystans pokonany wp³aw 111.94ft
Dystans pokonany samochodem 449884.88ft
Dystans pokonany rowerem 138978.69ft
Dystans pokonany motocyklem 119380.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 9336.86ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 94483.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 17800.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:02
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $254,00
Podwiezieni pasa¿erowie 3
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!