About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JR
Last Updated: 07/01/05 17:17
Viewed 3087 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.61%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13616)
Paskutinë Pereita Misija Beat Down On B Dup
Þaidimo laikas 31:44
Þaidime praëjusios dienos 120 dienos
Þaidimas iðsaugotas 54
Apsilankymai ligoninëje 48
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 66
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 725
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
88 ið 237 bandymø
37.13%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 6.67ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3370
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 53%
Pagarba 71%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 5%
Raumenys 62%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 48%
Skraidymo gabumai 95%
Motociklø vairavimo gabumai 68%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 6%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 15
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 8.77%
Priklausanèios teritorijos 5
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 27
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 579
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $736.700,00
Mados biudþetas $392,00
Tatuiruoèiø biudþetas $610,00
Kirpyklø biudþetas $1.700,00
Prostituèiø biudþetas $86,00
Striptizo klubø biudþetas $80,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $61.965,00
Maisto biudþetas $588,00
Visas apsipirkimo biudþetas $799.355,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $473.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9.840.141,00
Loðimuose laimëti pinigai $56.100.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $34.100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $4.300.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10163 ið 16207
62.71%
Sunaudota sprogmenø (kg) 349
Tavo nuþudyti þmonës 1813
Kitø nuþudyti þmonës 309
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 540
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1086
Sunaikinti automobiliai/motociklai 308
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 145
Pridaryta þalos uþ $1.797.012,00
Perðautos padangos 117
Ðûviai á galvà 282
Sukelti gaisrai 644
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 325
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 142
Paisekimas 37.13%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 433.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 366º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2057.10ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:40
Toliausiai ant priekinio rato 182.35ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 137.85ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:36
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3662521.35ft
Pësèiomis nueita 332061.22ft
Plaukte nuplaukta 16790.40ft
Automobiliu nuvaþiuota 1460168.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 44659.86ft
Motociklu nuvaþiuota 686457.69ft
Laivu nuplaukta 26140.91ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 50276.39ft
Lëktuvu nuskrista 1000396.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 42423.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3146.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:47
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:16
Laikas su raketine kuprine 1:22
Skrydþiø laikas 1:39
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 30
Pereiti tiro lygiai 11 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:43
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:41
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!