About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JR
Last Updated: 07/01/05 17:17
Viewed 3079 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 55.61%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13616)
Ostatnia Wykonana Misja Beat Down On B Dup
Czas grania 31:44
Miniête dni w grze 120 dni
Iloœæ zapisañ gry 54
Liczba odwiedzin w szpitalu 48
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 66
Przemalowania samochodów 5
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 725
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
88 po 237 próbach
37.13%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 80lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 6.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3370
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 53%
Respekt 71%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 5%
Musku³y 62%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 48%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 68%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 6%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 15
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 8.77%
Utrzymane terytoria 5
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 27
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 579
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $736 700,00
Kasa wydana na modê $392,00
Kasa wydana na tatua¿e $610,00
Kasa wydana na fryzjera $1 700,00
Kasa wydana na dziwki $86,00
Kasa wydana na klub striptizerski $80,00
Kasa wydana na tuning aut $61 965,00
Kasa wydana na jedzenie $588,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $799 355,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $473 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9 840 141,00
Kasa wygrana w kasynach $56 100 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $34 100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $4 300 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10163 z 16207
62.71%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 349
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1813
Ludzie zniszczeni przez innych 309
Zniszczeni kryminaliœci 15
Zniszczeni cz³onkowie gangów 540
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1086
Zniszczone pojazdy ziemne 308
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 145
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 797 012,00
Liczba przebitych kó³ 117
Liczba strza³ów w g³owê 282
Wywo³ane po¿ary 644
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 325
Liczba straconych gwiazdek 142
EfektywnoϾ 37.13%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 433.33ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 366º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2057.10ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:40
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 182.35ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 137.85ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:36
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3662521.35ft
Dystans pokonany na nogach 332061.22ft
Dystans pokonany wp³aw 16790.40ft
Dystans pokonany samochodem 1460168.88ft
Dystans pokonany rowerem 44659.86ft
Dystans pokonany motocyklem 686457.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26140.91ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 50276.39ft
Dystans pokonany samolotem 1000396.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 42423.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3146.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:47
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:22
Czas lotu 1:39
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 11 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:43
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:41
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!