About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Joao
Last Updated: 07/05/05 23:53
Viewed 3391 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (11710)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 64:37
Þaidime praëjusios dienos 195 dienos
Þaidimas iðsaugotas 41
Apsilankymai ligoninëje 40
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 169
Perdaþyti automobiliai 67
Gimnastikos salë aplankyta 16
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 240 bandymø
60.42%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 30
Tolimiausias metimas 128.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 7290
Þaidëjo statistikos
Storumas 1%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 35%
Raumenys 41%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 53
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 26
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 45.00%
Progresas su Barbara 30.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 59
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 84.91%
Priklausanèios teritorijos 45
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 49
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 32
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2156
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $239.900,00
Mados biudþetas $109.184,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.345,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $108.890,00
Maisto biudþetas $1.013,00
Visas apsipirkimo biudþetas $455.932,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.900,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.301.050,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.465.240,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $2.835.810,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
21907 ið 34334
63.81%
Sunaudota sprogmenø (kg) 297
Tavo nuþudyti þmonës 3994
Kitø nuþudyti þmonës 500
Nuþudyti nusikaltëliai 304
Nuþudyti gaujø nariai 2088
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1993
Sunaikinti automobiliai/motociklai 612
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 148
Pridaryta þalos uþ $3.215.775,00
Perðautos padangos 239
Ðûviai á galvà 1150
Sukelti gaisrai 1321
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 449
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 349
Paisekimas 60.42%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 32
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1062º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.50ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 136.18ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 208.37ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:27
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:27
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9439186.92ft
Pësèiomis nueita 816853.25ft
Plaukte nuplaukta 8660.81ft
Automobiliu nuvaþiuota 5042168.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 197084.31ft
Motociklu nuvaþiuota 1741344.50ft
Laivu nuplaukta 263689.03ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 410416.00ft
Lëktuvu nuskrista 938677.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 20293.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:52
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 2:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 31
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 306
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 84
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 99
Taksi uþdirbti pinigai $22.647,00
Nuveþti keleiviai 59
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.270,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $25.200,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:40
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 72
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 36
BMX geriausias laikas 1:59
NRG-500 geriausias laikas 2:53
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:41
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:46
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:16
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:53
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:31
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:50
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:06
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:54
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:31
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 2:47
Geriausias laikas - Barnstorming 5:12
Geriausias laikas - Military Service 5:02
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:53
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:07
Geriausias laikas - Heli Hell 6:30

Get Stats Like These!