About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Joao
Last Updated: 07/05/05 23:53
Viewed 3386 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (11710)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 64:37
Miniête dni w grze 195 dni
Iloœæ zapisañ gry 41
Liczba odwiedzin w szpitalu 40
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 169
Przemalowania samochodów 67
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 240 próbach
60.42%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 30
Najdalszy skok na rowerze 128.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 7290
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 35%
Musku³y 41%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 53
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 26
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 45.00%
Postêp z Barbar¹ 30.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 59
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 84.91%
Utrzymane terytoria 45
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 49
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 35
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 32
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2156
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $239 900,00
Kasa wydana na modê $109 184,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 345,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $108 890,00
Kasa wydana na jedzenie $1 013,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $455 932,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 900,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 301 050,00
Kasa wygrana w kasynach $2 465 240,00
Kasa przegrana w kasynach $2 835 810,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
21907 z 34334
63.81%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 297
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3994
Ludzie zniszczeni przez innych 500
Zniszczeni kryminaliœci 304
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2088
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1993
Zniszczone pojazdy ziemne 612
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 148
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 215 775,00
Liczba przebitych kó³ 239
Liczba strza³ów w g³owê 1150
Wywo³ane po¿ary 1321
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 449
Liczba straconych gwiazdek 349
EfektywnoϾ 60.42%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6230.00ft
Najwy¿szy skok 32
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1062º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.50ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 136.18ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 208.37ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:27
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:27
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9439186.92ft
Dystans pokonany na nogach 816853.25ft
Dystans pokonany wp³aw 8660.81ft
Dystans pokonany samochodem 5042168.50ft
Dystans pokonany rowerem 197084.31ft
Dystans pokonany motocyklem 1741344.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 263689.03ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 410416.00ft
Dystans pokonany samolotem 938677.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 20293.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:52
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 2:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 31
Kryminaliœci zabici w Vigilante 306
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 99
Kasa zarobiona w taksówce $22 647,00
Podwiezieni pasa¿erowie 59
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 270,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $25 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:40
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 72
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 1:59
NRG-500 Najlepszy czas 2:53
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:46
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:16
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:53
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:31
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:50
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:06
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:54
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 2:47
Najlepszy czas w Barnstorming 5:12
Najlepszy czas w Military Service 5:02
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:53
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:07
Najlepszy czas w Heli Hell 6:30

Get Stats Like These!