About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: JohnJohn
Last Updated: 08/27/05 08:32
Viewed 3259 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.86%
Ranking kryminalny Hawg (34979)
Ostatnia Wykonana Misja Into The Country
Czas grania 169:44
Miniête dni w grze 557 dni
Iloœæ zapisañ gry 526
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 428
Przemalowania samochodów 63
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
140 po 337 próbach
41.54%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 40lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 62%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 29
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 24
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 85.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 95.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 103
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 98.36%
Utrzymane terytoria 60
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 60
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 27
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 76
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 4021
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $169 140,00
Kasa wydana na modê $45 257,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 315,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $2 780,00
Kasa wydana na jedzenie $4 142,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $224 334,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $71 730 304,00
Kasa wygrana w kasynach $165 873 888,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 240 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 520 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28882 z 32186
89.73%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 147
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6695
Ludzie zniszczeni przez innych 1090
Zniszczeni kryminaliœci 144
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3858
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 6123
Zniszczone pojazdy ziemne 1016
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 163
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 796 254,00
Liczba przebitych kó³ 477
Liczba strza³ów w g³owê 3001
Wywo³ane po¿ary 1452
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 534
Liczba straconych gwiazdek 286
EfektywnoϾ 41.54%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6240.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1342º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1738.70ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:51
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 248.31ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 176.43ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:07
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 6:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 15311779.34ft
Dystans pokonany na nogach 2422284.25ft
Dystans pokonany wp³aw 33244.88ft
Dystans pokonany samochodem 6595010.00ft
Dystans pokonany rowerem 580311.31ft
Dystans pokonany motocyklem 2318002.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 219554.39ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 18414.42ft
Dystans pokonany helikopterem 1151858.00ft
Dystans pokonany samolotem 1937986.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 25286.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9826.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:14
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:04
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:33
Czas lotu 5:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 15
Kryminaliœci zabici w Vigilante 114
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 124
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 111
Kasa zarobiona w taksówce $10 772,00
Podwiezieni pasa¿erowie 54
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 765,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 7
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 28:20
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 64
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 41
BMX Najlepszy czas 20:23
NRG-500 Najlepszy czas 23:24
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 6:03
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:43
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 2:37
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:10
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 3:27
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 6:47
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:36
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:47
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:24
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:56
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:50
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:35
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:50
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:09
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:33
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:56
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:41
Najlepszy czas w World War Aces 3:34
Najlepszy czas w Barnstorming 6:28
Najlepszy czas w Military Service 20:05
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 8:58
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 8:31
Najlepszy czas w Heli Hell 11:19

Get Stats Like These!