About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Jughoci
Last Updated: 06/21/06 06:28
Viewed 3185 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.86%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10000)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 59:41
Miniête dni w grze 316 dni
Iloœæ zapisañ gry 635
Liczba odwiedzin w szpitalu 10
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 55
Przemalowania samochodów 42
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
141 po 279 próbach
50.54%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 33%
Musku³y 85%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 9
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 16.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 2
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 71
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1833
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $638 980,00
Kasa wydana na modê $21 205,00
Kasa wydana na tatua¿e $330,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $27 422,00
Kasa wydana na jedzenie $359,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $687 696,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31832 z 39808
79.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 594
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4376
Ludzie zniszczeni przez innych 596
Zniszczeni kryminaliœci 98
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1775
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3746
Zniszczone pojazdy ziemne 984
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 133
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 476 332,00
Liczba przebitych kó³ 287
Liczba strza³ów w g³owê 1722
Wywo³ane po¿ary 927
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 755
Liczba straconych gwiazdek 311
EfektywnoϾ 50.54%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1401º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 922.42ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 130.23ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 182.83ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:20
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9319428.14ft
Dystans pokonany na nogach 658955.13ft
Dystans pokonany wp³aw 15685.38ft
Dystans pokonany samochodem 4657958.50ft
Dystans pokonany rowerem 413922.16ft
Dystans pokonany motocyklem 1603015.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 42844.02ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 477214.41ft
Dystans pokonany samolotem 1443386.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3323.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3123.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:31
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:37
Czas lotu 3:12
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 84
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 288,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 100,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 200,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 7
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:50
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:47
NRG-500 Najlepszy czas 6:16
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:29
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:54
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:23
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:02
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:01
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:11
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:24
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 3:49
Najlepszy czas w Barnstorming 6:47
Najlepszy czas w Military Service 8:58
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:29
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:51
Najlepszy czas w Heli Hell 7:39

Get Stats Like These!