About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Mc_Seijs
Last Updated: 10/13/05 12:35
Viewed 3039 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 45.45%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5164)
Paskutinë Pereita Misija Go-go Karting
Þaidimo laikas 48:17
Þaidime praëjusios dienos 191 dienos
Þaidimas iðsaugotas 268
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 38
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
71 ið 122 bandymø
58.2%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 8 out of 50
16%
Didþiausias ðtangos svoris 60lbs
Sunkiausi svarmenys 30lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2530
Þaidëjo statistikos
Storumas 48%
Iðtvermë 40%
Pagarba 73%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 19%
Raumenys 48%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 33%
Skraidymo gabumai 17%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 11
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 23.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 11
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 16
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 473
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $9.900,00
Mados biudþetas $605,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $11.890,00
Maisto biudþetas $294,00
Visas apsipirkimo biudþetas $20.739,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $450.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8783 ið 12560
69.93%
Sunaudota sprogmenø (kg) 143
Tavo nuþudyti þmonës 1933
Kitø nuþudyti þmonës 426
Nuþudyti nusikaltëliai 32
Nuþudyti gaujø nariai 420
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1650
Sunaikinti automobiliai/motociklai 381
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 87
Pridaryta þalos uþ $1.991.909,00
Perðautos padangos 218
Ðûviai á galvà 1040
Sukelti gaisrai 282
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 371
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 122
Paisekimas 58.2%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 266º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 426.30ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 18.49ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3954656ft
Pësèiomis nueita 318658.44ft
Plaukte nuplaukta 23608.39ft
Automobiliu nuvaþiuota 2237475.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 87483.63ft
Motociklu nuvaþiuota 927383.44ft
Laivu nuplaukta 37347.84ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 86602.13ft
Lëktuvu nuskrista 225597.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3736.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 6763.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:31
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:34
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 3
Uþgesinti gaisrai 9
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 15
Taksi uþdirbti pinigai $792,00
Nuveþti keleiviai 8
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 3 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 36
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:51
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:43
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:02
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!