About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: OverlordQ
Last Updated: 06/20/05 01:09
Viewed 4006 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 70.05%
Ranking kryminalny Shooter (5582)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 29:28
Miniête dni w grze 117 dni
Iloœæ zapisañ gry 45
Liczba odwiedzin w szpitalu 55
Razy utopiony 2
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 37
Przemalowania samochodów 17
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 107
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 240 próbach
42.92%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 51 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 96.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2230
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 55%
Respekt 48%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 21%
Musku³y 45%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 21.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 8
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 9
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 253
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $67 240,00
Kasa wydana na modê $6 664,00
Kasa wydana na tatua¿e $250,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $16 970,00
Kasa wydana na jedzenie $254,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $91 378,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $872 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 620 251,00
Kasa wygrana w kasynach $
Kasa przegrana w kasynach $
Najwiêksza wygrana w kasynie $
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 620 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $
Najwiêkszy ³up $
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7293 z 11003
66.28%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 216
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1644
Ludzie zniszczeni przez innych 429
Zniszczeni kryminaliœci 13
Zniszczeni cz³onkowie gangów 207
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 927
Zniszczone pojazdy ziemne 330
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 125
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 642 645,00
Liczba przebitych kó³ 107
Liczba strza³ów w g³owê 414
Wywo³ane po¿ary 765
Policja
Iloœæ ³apówek 12
Liczba zdobytych gwiazdek 368
Liczba straconych gwiazdek 193
EfektywnoϾ 42.92%
Razy z³apany 9
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 290.00ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 475º
Unikalne skoki znalezione 13 out of 70
18.57%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.03ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 138.62ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:13
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4488653.64ft
Dystans pokonany na nogach 321177.69ft
Dystans pokonany wp³aw 6188.46ft
Dystans pokonany samochodem 2183849.75ft
Dystans pokonany rowerem 52994.05ft
Dystans pokonany motocyklem 1059613.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 47123.48ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 182537.73ft
Dystans pokonany samolotem 621362.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7576.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 6230.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 1:13
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 10 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 3:22
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:54
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:38
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:07
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:27
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:26
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:04
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:11
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 2:52
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!