About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Prozac
Last Updated: 06/21/05 11:15
Viewed 3615 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 59.36%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4182)
Paskutinë Pereita Misija Madd Dogg
Þaidimo laikas 26:58
Þaidime praëjusios dienos 101 dienos
Þaidimas iðsaugotas 122
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 23
Perdaþyti automobiliai 12
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 71
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
84 ið 111 bandymø
75.68%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3040
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 28%
Pagarba 90%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 48%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 33%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 63%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 4
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 30
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 18
Viso nuþudyta gaujø nariø 26
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 867
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $5.800,00
Mados biudþetas $2.050,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.135,00
Kirpyklø biudþetas $1.100,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $20.418,00
Maisto biudþetas $54,00
Visas apsipirkimo biudþetas $29.657,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $754.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $
Didþiausias vagysèiø grobis $
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9961 ið 16014
62.2%
Sunaudota sprogmenø (kg) 127
Tavo nuþudyti þmonës 1688
Kitø nuþudyti þmonës 262
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 815
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1209
Sunaikinti automobiliai/motociklai 203
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 92
Pridaryta þalos uþ $1.206.986,00
Perðautos padangos 118
Ðûviai á galvà 619
Sukelti gaisrai 418
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 187
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 111
Paisekimas 75.68%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 240.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 267
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 394.32ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 239.45ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 63.44ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:58
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2743603.58ft
Pësèiomis nueita 278846.09ft
Plaukte nuplaukta 4524.09ft
Automobiliu nuvaþiuota 1292736.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 36233.95ft
Motociklu nuvaþiuota 723300.75ft
Laivu nuplaukta 13882.86ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5272.23ft
Sraigtasparniu nuskrista 58718.40ft
Lëktuvu nuskrista 305605.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 24483.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:15
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:07
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:58
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:33
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:36
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!