About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Racy
Last Updated: 07/12/05 16:55
Viewed 3284 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 82.35%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7781)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 43:20
Þaidime praëjusios dienos 182 dienos
Þaidimas iðsaugotas 285
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 140
Suvalgyti patiekalai 14
Perdaþyti automobiliai 17
Gimnastikos salë aplankyta 27
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
121 ið 160 bandymø
75.63%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 3 out of 50
6%
Surinktos pasagos 7 out of 50
14%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3630
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 12%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 66%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 26.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 65
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 48
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2195
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $6.020,00
Mados biudþetas $575,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $127,00
Visas apsipirkimo biudþetas $6.872,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $900,00
Nuosavybës biudþetas $1.029.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 9
Parduota pavogtø dalykø 36
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.120,00
Didþiausias vagysèiø grobis $7.220,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13525 ið 21839
61.93%
Sunaudota sprogmenø (kg) 110
Tavo nuþudyti þmonës 3897
Kitø nuþudyti þmonës 403
Nuþudyti nusikaltëliai 29
Nuþudyti gaujø nariai 2156
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3547
Sunaikinti automobiliai/motociklai 540
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 101
Pridaryta þalos uþ $2.328.730,00
Perðautos padangos 143
Ðûviai á galvà 2810
Sukelti gaisrai 618
Policija
policijos kyðiai 14
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 363
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 274
Paisekimas 75.63%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 490.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 899º
Rasti unikalûs ðuoliai 50 out of 70
71.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 43 out of 70
61.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1801.86ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 376.41ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 48.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6260499.18ft
Pësèiomis nueita 717283.81ft
Plaukte nuplaukta 7723.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 3076618.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 50203.03ft
Motociklu nuvaþiuota 1681642.63ft
Laivu nuplaukta 42225.06ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 174746.42ft
Lëktuvu nuskrista 380650.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 110030.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 19376.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:39
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:50
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $15.614,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 23
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:30
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:49
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:54
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:40
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:50
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:41
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:56
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:09
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:16
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:05
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!