About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: RautaPalli
Last Updated: 07/08/05 08:24
Viewed 2693 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 63.10%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7638)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 30:10
Miniête dni w grze 145 dni
Iloœæ zapisañ gry 285
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
105 po 123 próbach
85.37%
Zamalowane tagi 15 out of 100
15%
Zrobione zdjêcia 10 out of 50
20%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 4 out of 50
8%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5700
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 25%
Wytrzyma³oœæ 98%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 40%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 45%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 80%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 22
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 66.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 63.00%
Postêp z Millie 41.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 106
Zabici zrekrutowani 38
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 65
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 667
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 000,00
Kasa wydana na modê $16 007,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 520,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 750,00
Kasa wydana na jedzenie $220,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $29 847,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $416 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $586 504,00
Kasa wygrana w kasynach $6 423 200,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $6 422 900,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 3
Kasa zarobiona na w³amaniach $180,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10198 z 18847
54.11%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 44
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1722
Ludzie zniszczeni przez innych 326
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 631
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1628
Zniszczone pojazdy ziemne 487
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 124
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 742 153,00
Liczba przebitych kó³ 102
Liczba strza³ów w g³owê 536
Wywo³ane po¿ary 582
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 146
Liczba straconych gwiazdek 110
EfektywnoϾ 85.37%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 406.67ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 496º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1159.64ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 239.33ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 195.32ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3924666.61ft
Dystans pokonany na nogach 428478.56ft
Dystans pokonany wp³aw 3339.49ft
Dystans pokonany samochodem 1830184.38ft
Dystans pokonany rowerem 150593.23ft
Dystans pokonany motocyklem 708729.31ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 39023.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 94430.43ft
Dystans pokonany samolotem 577777.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 77390.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14720.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:29
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:02
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:39
Czas lotu 0:57
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 6 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:56
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:00
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!