About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SubTroy
Last Updated: 07/11/08 12:39
Viewed 3416 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 64.71%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7310)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 40:47
Þaidime praëjusios dienos 159 dienos
Þaidimas iðsaugotas 234
Apsilankymai ligoninëje 6
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 46
Perdaþyti automobiliai 19
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 3
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 170 bandymø
63.53%
Perpurkðti grafitai 16 von 100
16%
Nuotraukos 8 von 50
16%
Surinktos pasagos 3 von 50
6%
Surinktos kriauklës 1 von 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 1.00m
paskutinis ðokiø rezultatas 3150
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 86%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 34%
Raumenys 96%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 56%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 7
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 24.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 30.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 21
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 692
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $274.860,00
Mados biudþetas $32.365,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.967,00
Kirpyklø biudþetas $630,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $44.540,00
Maisto biudþetas $143,00
Visas apsipirkimo biudþetas $350.505,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $336.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $
Loðimuose laimëti pinigai $
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 22
Vagystëmis uþdirbti pinigai $3.240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12993 ið 22285
58.3%
Sunaudota sprogmenø (kg) 106
Tavo nuþudyti þmonës 2259
Kitø nuþudyti þmonës 352
Nuþudyti nusikaltëliai 16
Nuþudyti gaujø nariai 641
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1995
Sunaikinti automobiliai/motociklai 577
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 139
Pridaryta þalos uþ $2.427.832,00
Perðautos padangos 174
Ðûviai á galvà 948
Sukelti gaisrai 449
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 295
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 215
Paisekimas 63.53%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 301.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 56
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 619º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 von 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 von 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 79.71m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 42.86m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:02
Toliausiai dviem ratais 0.00m
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:43
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1472150.28m
Pësèiomis nueita 145206.81m
Plaukte nuplaukta 3976.36m
Automobiliu nuvaþiuota 633769.94m
Dviraèiu nuvaþiuota 26701.54m
Motociklu nuvaþiuota 459951.13m
Laivu nuplaukta 11191.19m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 28732.06m
Lëktuvu nuskrista 141406.25m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 19852.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1363.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:09
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:14
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 0:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 8
Uþgesinti gaisrai 43
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $795,00
Nuveþti keleiviai 7
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $
Eksportuoti automobiliai 4 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 2
Padarytos nuotraukos 121
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 12 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:40
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:10
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:31
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:49
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 3
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:51
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:22
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 2
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:35
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!